Rozeznanie Rynku – organizacja wycieczek w ramach projektu EFS

laptop

Rozeznanie rynku

(aktualizacja z 13.12.2022 r.)

 

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta.

GMINA ŻÓRAWINA

 1. Kolejowa 6

55-020 Żórawina

 

 • Nazwa zadania:

Organizacja  wyjazdów (wycieczek)  w ramach projektu: „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Żórawina” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1.2  Zamówienie prowadzone jest w związku z art. 2 ust.1 pkt 1)   ustawy z dnia 11  września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł  (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), w rozeznania rynku   zgodnie z Wytycznymi  w zakresie weryfikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z dnia 21.12.2020r.– sekcja  6.5.1

 

1.3.      W sprawach nieuregulowanych zapytaniem stosuje się Wytyczne  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020r.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia  jest usługa polegająca na organizacji wycieczek  dla   dzieci w ramach projektu: „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Żórawina” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.2. Usługa  dotyczy wyjazdów:

 1. Wycieczka 2-dniowa integracyjno-krajoznawcza do Wałbrzycha – dzieci z Ukrainy i Polski) 25 uczniów ( SP Żórawina), przewodnik, wyżywienie (3 posiłki na dobę), nocleg (pokoje 2 i 3 osobowe); [zwiedzanie Zamku Książ, Podziemi Zamku Książ i palmiarni, Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Aqua Zdrój (aquapark)], Ilość opiekunów z ramienia szkoły: do 4;
 2. Wycieczka 2 – dniowa integracyjno-krajoznawcza do Bolesławca i Złotoryi – dzieci z Ukrainy i Polski) 25 uczniów ( SP Żórawina), przewodnik, wyżywienie (3 posiłki na dobę); nocleg (pokoje 2 i 3 osobowe); (Żywe Muzeum Ceramiki – warsztaty); Aqua Park Orka; Muzeum Ceramiki; Muzeum Złota + Sztolnia Aurelia); Ilość opiekunów z ramienia szkoły: do 4;
 3. Zajęcia integracyjne w formie wycieczki – do Wrocławia, – ZOO (w tym Afrykarium) oraz zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta szlakiem Wrocławskich Krasnali; 45 uczniów (SP Polakowice); Ilość opiekunów z ramienia szkoły: do 5;
 4. Wycieczka do ZOO (w tym Afrykarium), bilety, wyżywienie 20 uczniów (SP Wilczków  ); Ilość opiekunów z ramienia szkoły: do 2;
 5. Wycieczka integracyjna – zwiedzanie Wrocławia z   przewodnikiem Szlakiem  Wrocławskich  Krasnali w obrębie Starego Miasta,  przewodnik, bilety,  wyżywienie – 20 uczniów (SP Wilczków )”; Ilość opiekunów z ramienia szkoły: do 2;

Szczegółowy harmonogram  wyjazdów zostanie ustalony z Zamawiającym.

 

2.3. Wymagania szczegółowe dla wyjazdów :

 1. Zapewnienie transportu – Wyjazd: parkingi spod szkół i powrót na parkingi pod Szkoły.

2.Ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdów ubezpieczeniem NNW na sumę ubezpieczenia 10000 PLN/os.

3.Rezerwacja i kupno biletów wejściowych.

4.Wszelkie opłaty parkingowe i drogowe.

 1. Zapewnienie wyżywienia (dwudaniowy obiad- zupa- drugie danie+ kompot) i przewodnika tam gdzie jest to wymagane.

 

2.4. Dodatkowe wymagania:

2.4.1. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość pojazdów do obsługi przewozu. W przypadku awarii pojazdu  Wykonawca zapewnia podstawienie pojazdu  zastępczego o parametrach pozwalających na wykonanie usługi.

2.4.2. Środki transportu użyte wykorzystywane do wykonania usługi muszą spełniać następujące wymagania:

-Być sprawne technicznie i spełniać wymogi ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641 oraz ustawy  z dnia 6 września 2001r. o Transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 919, 1005)

-Posiadać odpowiednie oznaczenie, że  przewożone są nimi  dzieci,

-Spełniać wymogi sanitarne,

-Posiadać odpowiednie ogrzewanie

-Być objęte ubezpieczeniem OC i NNW.

2.4.3. Wykonawca nie może przewozić większej liczby dzieci niż liczba miejsc siedzących  w używanych do przewozu środkach transportu objętych ubezpieczeniem OC.

2.4.4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty ubezpieczenia pojazdów  i przewożonych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków mogących wystąpić w trakcie wykonywania usługi.

2.4.5. Wykonawca zobowiązuje się zawarcia i posiadania  umowy  OC pojazdów, NNW oraz ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2.4.6.  W cenie przedmiotu zamówienia  Wykonawca uwzględni wszystkie elementy zamówienia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia usługi. W ramach kosztów wykonawca policzy wszelkie koszty opłat transportowych i parkingowych.

Nomenklatura  wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

63510000-7 Usługi biur podróży i podobne

63511000-4 Organizacja wycieczek

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
 • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający precyzuje warunek udziału w postępowaniu

Wykonawca winien posiadać wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych odpowiedniego dla siedziby  Marszałka Województwa.

 

 • Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

 

 • Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

 

 • Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

 

 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

 

 • Dodatkowe warunki:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

 

 1. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków/Forma dokumentów:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu do oferty wykonawca załączy potwierdzoną za zgodność kopię wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych odpowiedniego dla siedziby   Marszałka Województwa lub dokument równoważny np. wydruk z rejestru organizatorów turystyki.

 

 1. Informacje na temat wykluczenia wykonawców:
  • W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
  • Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.3.  Zgodnie z  art 7 ust. 1 ust. Ustawy z dnia 13.04.2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r.. poz. 835)  na podstawie którego  wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu  765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy  ;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww.ustawy.

5.4.  Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, jeśli zaistnieją przesłanki określone w pkt 5.1. i 5.2.

5.5. Na potwierdzenie brak podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 

 1. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

6.1.   Cena przedmiotu zamówienia  (C) 100 %- 100 pkt

 

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

7.1.Cena przedmiotu zamówienia – obejmuje cenę wykonania usługi. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C      – liczba punktów za cenę ofertową

C min          – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad           – cena oferty badanej

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:
  • Wykonawca określa cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie kwoty w Formularzu oferty dla sporządzonym wg wzoru. Kwota wpisana w formularzu oferty powinna wynikać ze skalkulowania  ilości wyjazdów oraz wymagań określonych przez Zamawiającego w opz.
  • Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, oraz powinna obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.
  • Cena musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z rozeznania, a w szczególności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do rozeznania oraz projektu umowy stanowiącego załącznik zapytania, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
  • Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
  • Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
  • Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do wykonawcy. Zamawiający podaje informacje pomocne przy ustaleniu prawidłowej stawki podatku VAT

 

 1. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, Biuro Podawcze, nie później niż do dnia 14.12.2022 r. godz. 9.00 lub mailowo na adres dotacje@zorawina.pl nie później niż do dnia 14.12.2022 r. godz. 9.00.

 

 1. Termin realizacji umowy.

Od podpisania umowy do 23.12.2022r. lub w I kwartale 2023 r. w przypadku wydłużenia realizacji projektu, po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

 

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian (o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy).

11.1. Zawarta umowa może zostać zmieniona na zasadach określonych w ust. 2. oraz projekcie umowy – §7.

 1. Informacje o możliwości składania ofert częściowych.

12.1. Zamawiający  nie podzielił zamówienie na  części.

12.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Nie dotyczy

 

 1. Informacje o planowanych zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, ich zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone, jeżeli zamawiający przewiduje ich udzielenie.

Nie dotyczy.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w szczególności w następujących przypadkach:

14.1. W przypadku  braku ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym,

14.2. W przypadku gdy ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego.

14.3 W przypadku błędów w zapytaniu które ujawnią się zarówno na etapie przed składaniem jak i po otwarciu ofert.

 1. Sposób kontaktu z Zamawiającym:

16.1. W przypadku wystąpienia pytań do rozeznania rynku można je kierować mailem na adres: dotacje@zorawina.pl.

16.2. Rozeznanie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w rozeznaniu. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

16.3. Treść pytań dotyczących rozeznania wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest w BIP .

 1. Przesłanki odrzucenia oferty:
  • Wykluczenie wykonawcy
  • Nieskalkulowanie całości zamówienia,
  • Błędy w obliczeniu ceny dotyczące zastosowanej stawki podatku VAT.
 2. RODO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Żórawina z siedzibą 55-020 Żórawina, ulica Kolejowa 6,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zorawina.pl,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 i 1000),

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) Posiadają Państwo prawo do:

 1. a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. b) sprostowania podanych wcześniej danych w uzasadnionych przypadkach,
 3. c) złożenia żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które w Państwa ocenie jest nieuzasadnione,
 5. e) przenoszenia danych,
 6. f) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie w przypadkach, gdy zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych,

7) Dysponują Państwo prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Urzędu wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 i 1000), jest obligatoryjne.

 1. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
 2. Pełnomocnictwo jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika.
 3. Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych odpowiedniego dla siedziby Marszałka Województwa lub dokument równoważny
 4. Oświadczenie o braku powiązań.
 5. Załączniki:

– formularz oferty,

– projekt umowy,

– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

– Informacje podatkowe.

 

[TOSHIBA1]wstawić

Udostępnij: