Urząd Stanu Cywilnego

Adres

al. Niepodległości 15

Fax

+48 71 723 49 00

USC działa na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Zajmuje się on przede wszystkim rejestracją stanu cywilnego. Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest również wójt gminy/prezydent miasta/burmistrz.

USC w Żórawinie przechowuje księgi urodzeń, małżeństw i zgonów od 1946 r.  /w tym księgi ze zlikwidowanych USC Mnichowic, Jaksonowa i Węgier od 1955r. do 1959r./.

Zakres wykonywanych czynności

 • Prowadzenie spraw określonych w ustawach: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Konkordatu, o zmianie imion i nazwisk, Prawo prywatne międzynarodowe, o opłacie skarbowej, o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny
 • Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych do ksiąg, wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego /w tym odpisów wydawanych na podstawie Konwencji nr 16 sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976r. dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz. U. z 2004 nr 166, poz. 1735)/, sporządzanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego
 • Migracja aktów stanu cywilnego przechowywanych w archiwum tutejszego usc do Rejestru Stanu Cywilnego
 • Dokonywanie transkrypcji aktów stanu cywilnego dla zdarzeń, które miały miejsce poza granicami Polski (art. 104 PASC) oraz dokonywanie rejestracji zdarzeń na podstawie art. 99 PASC, które wystąpiły poza granicami RP
 • Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • Dokonywanie czynności w sprawach dotyczących uzupełnienia, odtworzenia, unieważnienia lub sprostowania aktów stanu cywilnego
 • Wydawanie zaświadczeń: o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 41 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego),stwierdzające, że obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkały na terytorium RP niemający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą (art. 83 PASC), o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskzanej osoby (art. 44 ust. 1 pkt. 2 PASC), o stanie cywilnym (art. 44 ust. 1 pkt. 3 PASC), o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego (o zaginięciu lub zniszczeniu księgi) (art. 133 PASC), o przyjętych sakramentach (art. 132 ust. 3 PASC)
 • Przyjmowanie oświadczeń: o: uznaniu ojcostwa (art. 63 ust. 10 PASC), nadaniu dziecku nazwiska męża matki i oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed rozwodem (art. 59 KRO/90 PASC), o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia (art. 70. PASC), w sprawie nazwiska dziecka (art. 88 § 3 KRO)
 • Wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu na zawarcie związku małżeńskiego
 • Przyjmowanie zepewnień stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Prowadzenie dokumentacji z zakresu małżeństw konkordatowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z uznawaniem orzeczeń sądów zagranicznych
 • Wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy do dokumentów wydanych w tutejszym usc w wybranym języku UE
 • Prowadzenie i załatwianie korespondencji z polskimi placówkami dyplomatycznymi
 • Rostrzyganie w drodze decyzji administracyjnej zagadnienia dotyczącego zmiany imienia i nazwiska

Ważne!

 • dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi,
 • akty urodzeń przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat, akty małżeństw i zgonów przez 80 lat,  po upływie tego okresu przekazywane są do archiwum państwowego

Stanowiska i pracownicy:

Kierownik USC – Katarzyna Wytrwał

Telefon: +48 71 3814164