Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ GMINY ŻÓRAWINA

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Żórawina, z siedzibą przy ul. Kolejowej 6, 55-020 Żórawina. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: urzad@zorawina.pl, telefonicznie: (+48 71) 316 51 05 lub zgłaszając swoje uwagi na adres pocztowy administratora.

2. Cele i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Kontakt z użytkownikami: w celu odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).
 • Newsletter: w celu przesyłania informacji o aktualnościach i wydarzeniach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda użytkownika).
 • Analiza statystyk strony internetowej: w celu ulepszania funkcjonalności i zawartości strony (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).

3. Rodzaje Przetwarzanych Danych

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego).
 • Dane techniczne: adres IP, dane dotyczące urządzenia, z którego korzysta użytkownik, pliki cookies (w celach analitycznych i statystycznych).

3.1. Dane kontaktowe

W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzamy Państwa dane kontaktowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytania i nie są udostępniane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo.

3.2. Dane techniczne i pliki cookies

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz analizy statystyk dotyczących ruchu na stronie. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookies mogą być odczytywane przez nasz system w celu identyfikacji użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie.

4. Odbiorcy Danych Osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. dostawcom usług IT.
 • Organom publicznym, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.

4.1. Podmioty przetwarzające dane

W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania strony oraz realizacji usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którzy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu. Podmioty te są zobowiązane do ochrony Państwa danych i przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz naszymi instrukcjami.

4.2. Organy publiczne

W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych organom publicznym, takim jak policja, sądy czy organy nadzorcze, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Przekazanie danych następuje wyłącznie w zakresie wymaganym przez prawo i na podstawie odpowiednich wniosków.

5. Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych przechowywane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane są do momentu wycofania zgody. Dane analityczne przechowywane są przez okres 26 miesięcy.

5.1. Przechowywanie danych kontaktowych

Dane kontaktowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, czyli odpowiedzi na Państwa zapytania. Po zakończeniu korespondencji dane mogą być archiwizowane w celu zachowania historii korespondencji, co może być przydatne w przypadku przyszłych zapytań.

5.2. Przechowywanie danych technicznych i plików cookies

Dane techniczne oraz pliki cookies przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów analitycznych i statystycznych, nie dłużej jednak niż 26 miesięcy. Po tym okresie dane te są usuwane lub anonimizowane, co oznacza, że nie można ich już przypisać do konkretnego użytkownika.

6. Prawa Użytkowników

Mają Państwo prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe.
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).
 • Ograniczenia przetwarzania danych.
 • Przenoszenia danych.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zorawina.pl.

6.1. Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych oraz o przysługujących mu prawach.

6.2. Prawo do sprostowania danych

Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mają Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Aby skorzystać z tego prawa, prosimy o przesłanie stosownego wniosku na adres e-mail: [adres e-mail].

6.3. Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane, wycofali Państwo zgodę na ich przetwarzanie, wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub istnieje obowiązek ich usunięcia na podstawie przepisów prawa.

6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na przykład gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych, lub dane nie są już potrzebne administratorowi, ale są potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który umożliwia odczytanie ich przez maszynę, oraz do przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

6.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.7. Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę, prosimy o kontakt na adres e-mail: [adres e-mail].

7. Pliki Cookies

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celu:

 • Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony.
 • Analizy statystyk dotyczących ruchu na stronie.
 • Dostosowania treści do preferencji użytkownika.

7.1. Rodzaje plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy następujących rodzajów plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są to tymczasowe pliki, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się ze strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej.
 • Cookies trwałe: są to pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Cookies własne: są to pliki cookies zamieszczane przez naszą stronę internetową.
 • Cookies zewnętrzne: są to pliki cookies zamieszczane przez zewnętrzne serwisy, z którymi współpracujemy, np. Google Analytics.

7.2. Zarządzanie plikami cookies

Mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies, jednak można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała automatyczne przyjmowanie plików cookies lub informowała o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Należy pamiętać, że zablokowanie lub ograniczenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność naszej strony internetowej.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Aktualna wersja polityki prywatności będzie publikowana na stronie internetowej.

8.1. Powiadomienia o zmianach

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w polityce prywatności, poinformujemy Państwa o tym za pośrednictwem odpowiednich komunikatów na naszej stronie internetowej lub za pomocą innych środków komunikacji, takich jak e-mail, jeżeli posiadają Państwo konto na naszej stronie lub są subskrybentami naszego newslettera.

9. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: admin@zorawina.pl lub telefonicznie: (+48 71) 316 51 08.

Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2023 r.

Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i ma na celu zapewnienie transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej Gminy Żórawina. Dbamy o ochronę Państwa prywatności i dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami.

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo, powierzając nam swoje dane osobowe. Zobowiązujemy się do ich ochrony zgodnie z najwyższymi standardami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności.