Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem standardu WCAG 2.1.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Urzędu Gminy w Żórawinie dla osób ze specjalnymi potrzebami. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest dostępna w wersji elektronicznej.

Wstęp

Gmina Żórawina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Żórawina opublikowanej pod adresem: https://www.gminazorawina.pl/.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018.02.13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie oraz z ograniczeniami wymienionymi poniżej:

  • strona może zostać wyświetlona w wersji z podwyższonym kontrastem oraz o powiększonym kroju czcionki,
  • informacje opublikowane na stronie mogą zostać odczytane z wykorzystaniem zewnętrznego oprogramowania,
  • opublikowane zdjęcia, obrazy, grafiki i inne informacje nietekstowe nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej,
  • publikowane materiały wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej oraz napisów przeznaczonych dla osób niesłyszących,
  • niektóre dokumenty w formacie PDF nie zostały udostępnione w postaci edytowalnej,
  • część dokumentów nie jest dostępna w postaci cyfrowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

·        Ctrl++ (powiększenie)

·        Ctrl+- (pomniejszenie)

·        Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)

·        F11 (tryb pełnoekranowy)

·        Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)

·        Ctrl+C (kopiowanie)

·        Ctrl+S (zapisanie strony)

·        Ctrl+F (wyszukiwanie na stronie)

·        Ctrl+P (drukowanie)

·        Ctrl+I (informacje o stronie)

·        Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: dostepnosc@zorawina.pl. W sprawie dostępności można się z nami także skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu: 71 316 41 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi i wszelkie uwagi dotyczące zapewnienia dostępności.

W Urzędzie Gminy Żórawina został wyznaczony koordynator ds. dostępności

Kontakt z koordynatorem możliwy jest pod numerem telefonu +48 500 65 65 70, a także drogą pocztową na adres Urzędu Gminy lub elektronicznie: dostepnosc@zorawina.pl.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Żórawina korzysta z dwóch budynków zlokalizowanych w Żórawinie przy ulicy Kolejowej 6 (budynek główny) oraz przy alei Niepodległości 15 (budynek pomocniczy oraz Urząd Stanu Cywilnego).

1) Opis dostępności wejścia do budynku

Dostęp do głównego wejścia w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Kolejowej wymaga pokonania kilkunastu schodów. Do punktu obsługi interesantów, znajdującego się na pierwszej kondygnacji, mogą zostać wezwani merytoryczni pracownicy obsługujący daną sprawę. Budynek składa się z trzech kondygnacji, połączonych klatkami schodowymi, które uniemożliwiają swobodne pokonywanie różnicy poziomów na wózku inwalidzkim.

Do budynku Urzędu Stanu Cywilnego nie ma dostępu z poziomu terenu – barierę architektoniczną stanowią pojedyncze stopnie prowadzące do wejścia głównego. W obu budynkach na pierwszym poziomie znajdują się toalety, które nie są jednak przystosowane w sposób dedykowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze, znajdujące się po jednej stronie. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli dostępu, mogących stanowić bariery architektoniczne. Budynki nie są wyposażone w windy oraz inne urządzenia umożliwiające pokonanie różnicy poziomów.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Na pierwszej kondygnacji obu budynków znajdują się toalety, z których w razie potrzeby mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami. Nie są one jednak przystosowane w określony sposób np. do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze, znajdujące się po jednej stronie. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli dostępu, mogących stanowić bariery architektoniczne. Budynki nie są wyposażone w windy.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych

Budynki Urzędu Gminy Żórawina nie są wyposażone w pętle indukcyjne, platformy oraz system informacji głosowych. W obiektach nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie Urzędu Gminy Żórawina nie zostały wyznaczone dedykowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zapraszamy wszystkie osoby korzystające z pomocy psa-przewodnika. W naszym Urzędzie nie obowiązują żadne ograniczenia w tym zakresie.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, po wcześniejszym umówieniu możliwe jest natomiast zorganizowanie obsługi interesantów z udziałem osoby przeszkolonej w zakresie języka migowego.

Prawa osób o specjalnych potrzebach w zakresie dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą dokładnie stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz oczekiwany sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Gmina Żórawina deklaruje realizację uzasadnionego żądania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie niezwłocznie poinformowany, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gmina Żórawina zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Gmina Żórawina odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć stosowny wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-07-29

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Żórawina.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żórawina,
ul. Kolejowa 6,
55-020 Żórawina