Nabór zgłoszeń Pracodawców o przyznanie dofinansowania w formie vouchera aktywizacyjnego w ramach projektu pilotażowego „Aktywna Kobieta”

Aktywna

Od 27 czerwca 2022 r. ogłaszamy nabór zgłoszeń Pracodawców o przyznanie dofinansowania w formie vouchera aktywizacyjnego w ramach projektu pilotażowego „Aktywna Kobieta”.

O terminie zakończenia naboru zgłoszeń Urząd Pracy poinformuje w odrębnym komunikacie na stronie internetowej www.wroclaw.praca.gov.pl w zakładce: „Aktualności”.

 

Czym jest voucher aktywizacyjny?

 • Voucher aktywizacyjny stanowi nowe narzędzie aktywizacji i wsparcia dla Pracodawców, finansowane w ramach projektu pilotażowego pt. „Aktywna kobieta”, wybranego do realizacji w drodze konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”.
 • Celem projektu pilotażowego „Aktywna kobieta” jest przeprowadzenie kompleksowych działań aktywizacyjnych dla 20 kobiet wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi (wiek dzieci – nie ukończone 8 lat) lub osobami zależnymi, a także seniorami w powrocie / wejściu na rynek pracy, które zostaną zatrudnione przez firmy MŚP z sektora usług z powiatu wrocławskiego i miasta Wrocławia.
 • Voucher aktywizacyjny umożliwia zatrudnienie w formie telepracy uczestniczkom projektu poprzez wdrożenie specjalnego pakietu wsparcia zawierającego: finansowanie Pracodawcy szkolenia dla bezrobotnej, dofinansowanie kosztów zatrudnienia u danego Pracodawcy, sfinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu, oprogramowania, licencji            i pokrycie opłat, niezbędnych do pracy zdanej oraz zakup wyposażenia nowoutworzonego stanowiska pracy.

 

Kto może ubiegać się o przyznanie vouchera aktywizacyjnego?

O przyznanie vouchera aktywizacyjnego może ubiegać się Pracodawca, który:

 • utworzy stanowisko pracy w formie telepracy, o której mowa w rozdziale IIb Kodeksu pracy (art. 675 – 6717), dla bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach projektu pilotażowego „Aktywna kobieta”,
 • zatrudni na nowoutworzonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy skierowaną przez Urząd oraz zaakceptowaną bezrobotną,
 • spełni wymagania określone w złożonym w Powiatowym Urząd Pracy we Wrocławiu Zgłoszeniu Pracodawcy, dotyczącym przyznania vouchera aktywizacyjnego ze środków Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanej bezrobotnej.

 

UWAGA!

 • Nabór i kwalifikacja Pracodawców do udziału w projekcie będzie się odbywać wg kolejności wpływu ww. Zgłoszeń do Urzędu Pracy.
 • Pracodawca składa Zgłoszenie na każde stanowisko odrębnie.
 • Przyjęte Zgłoszenia będą rozpatrywane w ramach środków otrzymanych na realizację projektu, do momentu ich zaangażowania.
 • Spośród zgłaszających się w pierwszej kolejności zostanie wybranych 20 Pracodawców, którzy zatrudnią 20 kobiet bezrobotnych. Pozostałe Zgłoszenia zostaną wpisane na listę rezerwową, a Pracodawcy nieobjęci projektem będą mieć możliwość uzyskania innego wsparcia ze strony Urzędu Pracy.
 • Zgłoszenia można składać w postaci papierowej w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu przy ul. Glinianej 20-22 (budynek A) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera na adres urzędu: ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław. Możliwe jest też przesłanie dokumentów drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. W takim przypadku Zgłoszenia muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym. O złożeniu Zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu wniosku na platformę ePUAP.

 

Zanim złożysz zgłoszenie

 

Pracodawców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA VOUCHERA AKTYWIZACYJNEGO
 2. ZGŁOSZENIE PRACODAWCY

 

Dane kontaktowe do osób w sprawie przyznawania vouchera aktywizacyjnego:

 • do dnia 30.06.2022 – Agnieszka Turów –Wierzbicka 71 7701-665,  e-mail: agnieszka.turow@pup-wroclaw.pl

od dnia 27.06.2022 – Elżbieta Rusiecka                     tel. 71 7701-745,  e-mail: elzbieta.rusiecka@pup-wroclaw.pl

Udostępnij: