Konkurs na stanowisko dyrektora GCK w Żórawinie

ogłoszenie

WÓJT GMINY ŻÓRAWINA

Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie

 

 1. NAZWA I ADRES INSTYTUCJI KULTURY:

Gminne Centrum Kultury w Żórawinie, al. Niepodległości 6, 55-020 Żórawina

 1. NAZWA STANOWISKA:

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie

 1. WYMIAR CZASU PRACY:

Pełny etat

 1. RODZAJ I OKRES ZATRUDNIENIA:

Stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2027 r. z 6 – cio miesięcznym okresem próbnym.

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (preferowane zarządzanie kulturą, kulturoznawstwo, animacja społeczno kulturalna, bądź pokrewne lub studia podyplomowe o podanych kierunkach);
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letni staż pracy (preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi) lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;
 • przedstawienie pisemnego autorskiego programu działania Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie na najbliższe 5 lat z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji, zawierającego w szczególności perspektywiczną wizję rozwoju statutowej działalności GCK w Żórawinie, współpracę z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy oraz innymi podmiotami, gospodarkę finansową uwzględniającą dotacje organizatora i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, efektywne wykorzystanie bazy lokalowej;
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn.zm.).

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych;

2) prawo jazdy kat. B;

3) samodzielność przy wykonywaniu zadań;

4) umiejętność dobrej organizacji pracy, zdolności menedżerskie;

5) sumienność i dokładność;

6) komunikatywność, dyspozycyjność, terminowość, odpowiedzialność, zaangażowanie;

7) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi.

 

 1. DO GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW DYREKTORA BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Realizacja zadań statutowych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i wiedzy oraz edukacji kulturowej w tym m.in.:

– organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, rozwijających zainteresowania i kompetencje do odbioru kultury, umożliwiających rozwój intelektualny oraz kształtujących postawy obywatelskie, etyczne i patriotyczne,

– przygotowywanie, organizowanie i współorganizowanie koncertów, wystaw, projekcji, spotkań, przeglądów, festiwali, konkursów, widowisk, konferencji i sesji,

– realizacja i prezentacja projektów artystycznych,

– organizowanie, współorganizowanie, produkowanie i realizowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczno – rocznicowe,

– współpraca z twórcami, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury,

– opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz na temat kultury oraz upowszechnianie ich wyników,

– prowadzenie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem kalendarza gminnych imprez, w tym promowanie gminnych wydarzeń kulturalnych.

 • Podjęcie działań o charakterze organizacyjnym, w tym m.in.:

– opracowywanie i wydawanie odpowiednich zarządzeń organizacyjnych, poleceń służbowych, regulaminów oraz instrukcji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji pracy i wykonywania zadań,

– podejmowanie decyzji dotyczących organizacji jednostki, ustalenie obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności pracowników.

 • Zarządzanie jednostką w pełnym zakresie, w tym m.in.:

– podejmowanie działań zapewniających realizację celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, terminowy,

– kierowanie działalnością instytucji, w tym podejmowanie bieżących decyzji i reprezentowanie jednostki w kontaktach zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań,

– wyznaczenie kierunków działania Gminnego Centrum Kultury,

– planowanie na poziomie strategicznym i operacyjnym,

– nadzór nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem jednostki,

– dbałość o wysoką jakość świadczonych usług oraz ich skuteczność,

– organizowanie i nadzorowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi jednostki,

– zawieranie umów i porozumień związanych z realizacją zadań objętych działalnością Gminnego Centrum Kultury,

– pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych,

– przygotowywanie planów finansowych, dysponowanie środkami finansowymi, nadzór nad gospodarowaniem nimi, odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, sporządzanie sprawozdań finansowych,

– zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami, w tym: zapewnienie ich ochrony, efektywnej eksploatacji dla potrzeb kultury oraz prowadzenie działań remontowych i inwestycyjnych.

4) Realizacja obowiązków pracodawcy, w tym m.in.: sprawowanie zwierzchnictwa służbowego, nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisów o informacjach prawnie chronionych oraz przepisów BHP i p.poż, dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie.

5)  Wykonywanie innych poleceń służbowych organizatora.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

1) cv oraz list motywacyjny – pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury – opatrzony własnoręcznym podpisem;

2) program działania – pisemny, autorski program działania Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie na okres 5 lat, z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji – opatrzony własnoręcznym podpisem, zawierający w szczególności perspektywiczną wizję rozwoju statutowej działalności, współpracę z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy oraz innymi podmiotoami, gospodarkę finansową uwzględniającą dotacje organizatora i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, efektywne wykorzystanie bazy lokalowej;

3) życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem;

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem;

5) kserokopie świadectw pracy;

6) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły, uprawnienia, zaświadczenia);

7) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym albo oświadczenie, że stan zdrowia umożliwia zajmowanie stanowiska kierowniczego, opatrzone własnoręcznym podpisem;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;

9) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, opatrzone własnoręcznym podpisem;

10) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

11) oświadczenie o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289z późń.zm.) – opatrzone własnoręcznym podpisem;

12) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz.U.E.L nr 119, str. 1), opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Żórawinie, 55-020 Żórawina, ul. Kolejowa 6 lub składać osobiście w Urzędzie Gminy w Żórawinie w zamkniętej i opatrzonej danymi adresowymi kopercie codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00;

Oferty muszą zawierać na kopercie dopisek: „KONKURS – STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŻÓRAWINIE”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

Termin składania dokumentów upływa 28 LUTEGO 2022 r. o godzinie 15.00

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

1) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Żorawina.

2) Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów,

II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia przez Wójta Gminy Żórawina decyzji o powołaniu Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie nastąpi w ciągu 10 dni po upływie składania ofert.

3) Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno – finansowe działalności Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie oraz pogram jego działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

4) Informacje o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie są dostępne do wglądu w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie, tel. 71 31 65 102 oraz w Urzędzie Gminy w Żórawinie, ul. Kolejowa 6, tel. 71 381 41 11.

 

Uwaga:

Niespełnienie któregokolwiek z wymagań formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.

Dokumenty dla których to określono w pkt 8 ogłoszenia o konkursie muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

Udostępnij: