Informacja w sprawie rekrutacji do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach

rekrutacja

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 12.02.2024 r. do 22.02.2024 r. w Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach będą zbierane deklaracje potwierdzające wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce. Prosimy o stosowanie się do wskazanych terminów rekrutacji na każdym etapie. Niezłożenie deklaracji w terminie będzie oznaczało rezygnację z miejsca dla dziecka w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży deklarację woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji (złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2024/2025).

Wnioski o przyjęcie do Przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkołach będą przyjmowane w jednostkach od 25.03.2024 r.

W rekrutacji mają prawo uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Żórawina. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, potwierdzone zameldowaniem stałym lub czasowym lub innymi dokumentami np. umowa najmu, rachunki za media.

W Zarządzeniu 0050.11.2024 z  dnia 8 lutego 2024 r. wydanym przez Wójta Gminy Żórawina został zmieniony załącznik nr 1 w zakresie lp. 5 w tabeli ” Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych” – aktualna data tej czynności to 14.05.2024 r.

Uwaga!

Biorąc pod uwagę większą możliwość dostarczenia przez Państwa dokumentów w procesie rekrutacji  przyjmuje się, że dla potrzeb uznania kryterium samorządowego – ROZLICZANIE SIĘ Z WŁAŚCIWYM URZĘDEM SKARBOWYM WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA – równoznaczne z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego jest:

– oświadczenie o rozliczeniu się z podatku dochodowego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu z tytułu zamieszkania w Gminie Żórawina,

– kopię pierwszej strony złożonego do urzędu skarbowego rozliczenia PIT za 2023 r. ze wskazanym miejscem zamieszkania w Gminie Żórawina.

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i oświadczeniach Wójt Gminy Żórawina korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390, 658, 852, 1429).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i wzorami dokumentów:

Udostępnij: