Zarządzenie ws konsultacji społecznych Strategii Gminy 2023-2030

Zgodnie z zarządzeniem nr UG.WG.0050-10.2023 Wójta Gminy Żórawina z dnia 10.02.2023 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Żórawina na lata 2023-2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. 1079, 1846).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Projekt dokumentu dostępny jest pod adresem: https://zorawina.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/zarzadzenie-ws-konsultacji-spoleczenych-strategii-gminy-2023-2030.html

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 17.03.2023 r. w następujący sposób :

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.gminazorawina.pl wraz z projektem strategii do dnia 17.03.2023 r. w następujący sposób:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego w biurze podawczym urzędu.
  2. pocztą na adres Urzędu Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina (decyduje data wpływu do Urzędu);
  3. podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się: 03.2023 a 16.03.2023 r.

2) Elektronicznie w następujący sposób:

  1. poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_zorawina
  2. poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Żórawina e-PUAP: fsi8m7g81r (decyduje data wpływu do Urzędu)

Konsultacje potrwają od 10.02.2023 r. do 17.03.2023 r.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Żórawina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żórawina w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

 

Udostępnij: