WYPOWIADANIE UMÓW NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

blog-img-08

Z chwilš ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoœlšskiego zmiany Statutu Zwišzku Międzygminnego Œlęza-Oława, Zwišzek stał się podmiotem, któremu Gmina Żórawina przekazała prawa i obowišzki zwišzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Od tego czasu za odbiór odpadów komunalnych odpowiadać będzie Zwišzek, który w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoni firmy odbierajšce odpady komunalne.

W zwišzku z powyższym oraz w wyniku zmian, jakie wprowadza Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porzšdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póŸn. zm.), przypominamy o WYPOWIADANIU UMÓW NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Pozwoli to uniknšć podwójnych kosztów zwišzanych z ich wywozem.

Udostępnij: