NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

rekrutacja

ROZPOCZĘCIE NABORU DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zgłoszenia dzieci przyjmowane będą od 04.03.2024 r. do 22.03.2024 r. w szkołach obwodowych w Gminie Żórawina

 Rodzice dzieci, które rozpoczną edukację szkolną w I klasie:

– zgłaszają do szkoły dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w każdej szkole podstawowej,  dostarczonego  osobiście lub poprzez platformę ePUAP do sekretariatu szkoły obwodowej.

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej i może być potwierdzone poprzez:

  1. a) zameldowanie stałe lub czasowe ,
  2. b) innym dokumentem potwierdzającym zamieszkanie z zamiarem stałego pobytu np.:

– umowa najmu lokalu,

– faktury i rachunki za media itp.,

– kopia pierwszej strony złożonego zeznania podatkowego za 2023 r. potwierdzona za zgodność z oryginałem lub złożenie oświadczenia o złożeniu rozliczenia podatkowego za 2023 r. (wzory oświadczeń są dostępne w szkole)

Dzieci, którym Wójt Gminy Żórawina pisemnie wskazał miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców są przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (art.130 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w zgłoszeniu, wnioskach i oświadczeniach Wójt Gminy Żórawina korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

Poniżej pełen tekst Zarządzenia Wójta Gminy Żórawina w sprawie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2024/2025:

 https://zorawina.bip.gov.pl/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli/zarzadzenie-nr-ug-wg-0050-11-2024.html

https://zorawina.bip.gov.pl/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli/zarzadzenie-nr-ug-wg-0050-8-2024-wojta-gminy-zorawina.html

Udostępnij: