LII sesja Rady Gminy Żórawina – porządek obrad

plansza_przed_transmisja_18

Uprzejmie zapraszam na LII sesję Rady Gminy Żórawina , która odbędzie się w dniu
16 listopad br. o godzinie 13:30 w Gminnym Centrum Kultury .

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z LI sesji z dnia 14 września 2023r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
6. Informacja Wójta Gminy Żórawina na temat spraw bieżących.
7. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Żórawina z przeprowadzonych posiedzeń komisji tematycznych.
8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wyborczej z powodu istotnego naruszenia przepisów rozdziału II statutu sołectwa Wilczków-Pasterzyce podczas zebrania wiejskiego w Wilczkowie w dniu 18 września 2023 r.
9. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 85/11, obręb Karwiany -Komorowice, gm. Żórawina.
10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Szukalice, gm. Żórawina-Storczykowa
11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej działkę nr 391/1, obręb Żórawina, gm. Żórawina
12. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Żórawina na lata 2023-2037”
14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych.
15. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru-chomości na terenie gminy Żórawina na 2024 rok
16. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żórawina na 2024 rok
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Żerniki Wielkie – nakładka asfaltowa
18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Żerniki Wielkie – krawężniki
19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Krystynę T. w dniu 29 września 2023r.
20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Sołtysa miejscowości Zagródki w dniu 28 września 2023r.- zarurowanie rowu przy placu zabaw w miejscowości Zagródki do przystanku autobusowego.
21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej Sołtysa miejscowości Zagródki w dniu 28 września 2023r- wykonanie przejazdu pomiędzy ulicami Polną i Motocyklową w miejscowości Zagródki
22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej Sołtysa miejscowości Zagródki w dniu 28 września 2023r- pozyskanie terenu rekreacyjnego dla miejscowości Zagródki.
23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez panią Annę B. oraz pana Radosława B. miejscowości Zagródki w dniu 20 września 2023r- wyczyszczenie i wykarczowanie rowu wzdłuż ul. Motocyklowej w miejscowości Zagródki
24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej Sołtysa miejscowości Zagródki w dniu 28 września 2023r- wykonanie oświetlenia ulicznego od miejscowości Zagródki do przystanku autobusowego.
25. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do organów sołectwa Wilczków – Pasterzyce, gmina Żórawina.
26. Wnioski i interpelacje.
27. Zamknięcie obrad sesji.

Udostępnij: