Konsultacje w sołectwie Węgry ws zmiany rodzaju miejscowości Marcinkowice

village

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 01.02.2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Węgry 

na temat zmiany rodzaju miejscowości

Marcinkowice (przysiółek wsi Brzeście)

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ i w związku z uchwałą Rady Gminy Żórawina nr X/56/2005 z dnia 10 lutego 2005r, w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żórawina, zarządzenia Wójta Gminy Żórawina nr 07/2023 z dnia 01.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Marcinkowice (przysiółek wsi Brzeście).

 

Zawiadamiam mieszkańców sołectwa Węgry,

że w dniu 24 lutego 2023 r. o godz. 18.00 (piątek) o godz. 18.00

w świetlicy wiejskiej w Węgrach przy ul. Strzelińskiej 2

zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne

z mieszkańcami miejscowości Marcinkowice w sołectwie Węgry

na temat zmiany rodzaju miejscowości Marcinkowice

z „przysiółka“ na „osadę“.

 

  1. Konsultacje społeczne swym zasięgiem obejmą stałych mieszkańców zamieszkałych na terenie miejscowości Marcinkowice, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Marcinkowic na temat zmiany rodzaju miejscowości z „przysiółka“ na „osadę“.
  3. Konsultacje odbędą się na zebraniu wiejskim w dniu 24 lutego 2023 (piątek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Węgrach przy ul. Strzelińskiej 2.
  4. Konsultacje na zebraniu wiejskim mogą być przeprowadzone w obecności 1/10 uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach. W przypadku braku quorum, następne zebranie wiejskie odbywa się w tym samym terminie, po upływie 30 minut, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu
  5. Po przeprowadzeniu konsultacji mieszkańcy wyrażą swoje stanowisko w głosowaniu jawnym.
  6. Przedmiot konsultacji zostanie uznany za przyjęty, jeżeli mieszkańcy obecni na zebraniu opowiedzieli się za jego przyjęciem zwykłą większością głosów.
Udostępnij: