„Gmina dobra do życia” – Wskaźnik jakości życia w gminach 2021

2021-11-09 Raport_Gmina_dobra_do_zycia LOGO 2

38. miejsce Gminy Żórawina pośród wszystkich 2477 miast i gmin w Polsce w rankingu „Gmina dobra do życia”.

Biorąc pod uwagę gminy wiejskie – nasza jednostka samorządu terytorialnego zajęła 22. miejsce w kraju.

Poniżej znajduje się opis opublikowanego 4 listopada 2021 r. rankingu, którego autorem jest Serwis Samorządowy PAP:

 

 

„W najogólniejszej definicji jakość życia to stopień zaspokojenia potrzeb człowieka. Potrzeby te klasycznie dzielą się na materialne (bytowe) i niematerialne (duchowe). W zależności od specyfiki przedmiotowej jakość życia można analizować w sferze biologicznej, psychologicznej, zdrowotnej, społecznej, środowiskowej (przyrodniczej), politycznej, edukacyjnej i wielu innych. Terminy bliskoznaczne (ale nie tożsame) to stan rozwoju, warunki życia, poziom życia. Ten ostatni termin jest koncepcyjnie i definicyjnie najbliższy jakości życia (Liszewski 1995). Przedstawiany ranking powstał w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ocenę stanu zaspokojenia potrzeb człowieka. Wynika to z szybkich przemian społecznych zachodzących w Polsce po 1989 r. i po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska w ostatnich trzech dekadach znajduje się na ścieżce szybkiego wzrostu gospodarczego, stymulującego poprawę warunków życia. Na modernizację społeczną nakładają się jednak niekorzystne trendy demograficzne, związane z wyludnianiem się większości terytorium kraju, w tym także miast oraz postarzaniem struktury wieku. Na tym tle nadrzędnym celem raportu jest próba oceny stanu zaspokojenia potrzeb społecznych w Polsce na możliwie niskim stopniu dezagregacji przestrzennej gmin. Niezależnie od szerszych terytorialnie procesów gospodarczych to bowiem samorządy w znacznym stopniu odpowiadają za stan zaspokojenia usług publicznych. Tak więc prezentowany ranking gmin jest wypadkową trendów regionalnych, często zawartej w tym geograficznej renty lokalizacyjnej, ale także polityki społecznej władz lokalnych, wreszcie samych mieszkańców. Natomiast cele szczegółowe są metodologiczne, poznawcze i praktyczne: – wypracowanie możliwie uniwersalnej metodologii, pozwalającej na minimalizację subiektywizmu, jak największą reprezentatywność społeczną oraz możliwość obserwacji wskaźników cząstkowych i wskaźnika syntetycznego w czasie (w różnych latach i okresach); – rozpoznanie zróżnicowania gmin pod względem jakości życia i występujących w tym zakresie prawidłowości (np. regionalnych); – monitoring jakości życia i wskazanie nie tylko obszarów o najlepszych cechach, ale także miejsc wykluczenia społecznego; – większe spopularyzowanie problematyki jakości życia i edukacyjny wpływ na świadomość społeczną w zakresie formułowania potrzeb, związanych z lepszą opieką społeczną, warunkami życia, dostępnością dóbr itp. Prezentowany ranking jest prawdopodobnie pierwszym tak wyczerpującym i szczegółowym terytorialnie ujęciem nakreślonych wyżej zagadnień 5 w Polsce. Przy jego opracowaniu wykorzystano zbiór 48 wskaźników, które posłużyły do konstrukcji wskaźnika syntetycznego. W szczególności po raz pierwszy w takim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych. Wychodzi się bowiem z założenia, że wraz z postępującą urbanizacją i rosnącą antropopresją kwestie jakości środowiska przyrodniczego będą coraz ważniejsze. Rośnie także świadomość obywatelska, dotycząca zagadnień „ekologicznych”. Pomimo olbrzymiego postępu, jaki Polska wykonała po 1989 r. w zakresie ochrony przyrody, wciąż szczególnie niezadowalające są wskaźniki jakości środowiska, w tym stanu powietrza. Dochodzą do tego narastające problemy w retencji wodnej i zjawiska katastrofalne. Tak więc ranking starano się przygotować w możliwie szeroki, obiektywny sposób. Niemniej jest on subiektywną propozycją autorską, a czas i odbiór społeczny pokaże, na ile może stać się trwałym sposobem oceny jakości życia w gminach Polski.”*

Źródło: UG Żórawina;

* Serwis Samorządowy PAP

Udostępnij: