Dotacja gminna do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych

kropla_woda

WÓJT GMINY ŻÓRAWINA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW OD DNIA 11 SIERPNIA 2022 r. DO DNIA 12 WRZEŚNIA 2022 r. NA DOTACJĘ CELOWĄ W 2022 r. NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LUB ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH   OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA W/W DOTACJI CELOWEJ W 2022 r. Wójt Gminy Żórawina, w celu realizacji zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Żórawina, będzie udzielał dotacji celowych właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Żórawina. Dotacja może być udzielona: – nieruchomościom zabudowanym budynkiem mieszkalnym lub w części mieszkalnym oddanym do użytku przed 1 stycznia 2020 r. – osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, –  osobom fizycznym rozliczającym podatek od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla gminy Żórawina, – w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, dofinansowaniu podlega wykonanie jednej instalacji wspólnej dla całego budynku, – do korzystania z dofinansowania nie są uprawnieni właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne położone są na terenie uzbrojonym w sieć kanalizacji sanitarnej, – dofinansowaniem nie będą objęte instalacje zrealizowane przed dniem podpisania umowy.   Wysokość dofinansowania wynosi: Zgodnie z § 8 uchwały nr XV/130/20 Rady Gminy Żórawina z dnia 6 lutego 2020 r., wysokość dofinansowania wynosi: 1) dla przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3:

  1. a) dla budynków jednorodzinnych – 50% udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 3.000,00 zł,
  2. b) dla budynków wielorodzinnych – 50% udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 10.000,00 zł,
  3. c) dla dwóch lub więcej odrębnych nieruchomości – 50% udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 3.000,00 zł.

2) dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe (szamba)

  1. a) dla budynków jednorodzinnych –  50 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 3.000,00 zł,
  2. b) dla budynków wielorodzinnych – 50% udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 3.000,00 zł,
  3. c) dla dwóch lub więcej odrębnych nieruchomości – 50% udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 4.000,00 zł.

Składanie wniosków: Zainteresowani, którzy chcą w 2022 roku otrzymać dotację na budowę szamba lub przydomowej oczyszczalni, powinni złożyć wniosek w biurze podawczym na parterze Urzędu Gminy w Żórawinie ul. Kolejowa 6, pocztą (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym) lub ePUAP-em w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2022 r. Druki: „wniosek o przyznanie dotacji…”, „pisemna zgoda współmałżonka”, „pisemna zgoda właścicieli/współwłaścicieli”, ,,pełnomocnictwa” są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://zorawina.bip.gov.pl/ lub w Urzędzie Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, pokój nr 1. Zakwalifikowanie wniosków: Wójt Gminy Żórawina zatwierdza listę osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania sporządzoną przez Komisję weryfikacyjną. Kolejność osób na liście Komisja ustala na podstawie:

  1. kolejności złożenia wniosków w Urzędzie Gminy Żórawina,
  2. wysokości dostępnych środków, przewidzianych do wykorzystania na ten cel w roku budżetowym.

Wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane i uzyskali możliwość dofinansowania, zostaną poinformowani o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy, przy czym nie dotrzymanie terminu uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z dotacji. Wypłata środków przyznanej dotacji nastąpi po rozliczeniu inwestycji: Rozliczenie dotacji reguluje § 19 Uchwały nr  XV/130/20 Rady Gminy Żórawina z dnia 06 lutego 2020 r.: Podstawą do wydatkowania środków na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych, jest zawarcie umowy z Wnioskodawcą, którego wniosek został zakwalifikowany.   Warunkiem wypłaty dofinansowania jest: 1) zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym prawem i stosownymi przepisami, a w szczególności z ustawą Prawo budowlane i Prawo wodne; 2) złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację zadania i poniesionych kosztów, do dnia 10 grudnia 2022 r.   Szczegółowych informacji udziela: Jolanta Piechota, Edyta Żynel i Anna Marynowska, Marta Krawczyk, pok. nr 1 lub 4, Urząd Gminy w Żórawinie, ul. Kolejowa 6, w godzinach pracy urzędu lub pod numerem tel.71/38 14 125 lub 71/38 14 126 oraz w formie elektronicznej: adres e-mail: geodezja@zorawina.pl, nieruchomosci@zorawina.pl

Udostępnij: