Aktualizacja Strategii LGD LiderA4

blog-img-08

CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 1
CEL SPOTKANIA: Okreœlenie problemów i potrzeb obszaru uwzględniajšcych
perspektywę poszczególnych grup docelowych (diagnoza partycypacyjna).
GRUPA DOCELOWA:
1) przedstawiciele organizacji społecznych;
2) przedstawiciele œrodowisk gospodarczych;
3) przedstawiciele defaworyzowanych kategorii społecznych. Właœciwi przedmiotowo reprezentanci administracji publicznej.
TERMINY:
26.08.2015 – godz. 17.00-19:00 – Żórawina ul. GCK ul. Niepodległoœci 6 – NGO
28.08.2015 – godz.17:00- 19:00 – Kšty Wrocławskie GOKiS UL. Zwycięstwa 23 – przedsiębiorcy
02.09.2015 – godz.17:00- 19:00 – Kobierzyce UG AL. Pałacowa 1 – defaworyzowani
CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 2
CEL SPOTKANIA: Opracowanie analizy SWOT obszaru oraz okreœlenie celów ogólnych LSR
GRUPA DOCELOWA:
społecznoœć lokalna poszczególnych gmin wchodzšcych w skład LGD Lider A4 (Domaniowa, Żórawiny, Siechnic, Kobierzyc, Kštów Wrocławskich).
Zaproszenia do udziału w spotkaniach skierowane będš do szerokiego grona potencjalnych uczestników: organizacji społecznych, przedsiębiorców, administracji publicznej, liderów lokalnych, ogółu obywateli.
TERMINY:
14.09.2015 – Domaniów 56 UG – godz. 16:00- 19:00
15.09.2015 – Żórawina GOK ul. Niepodległoœci 6 godz. 16:00-19:00
16.09.2015 – Œw. Katarzyna GCK ul. Główna 86 godz. 16:00 – 19:00
17.09.2015 – Kobierzyce UG- AL. Pałacowa 1 godz.16:00 – 19:00
18.09.2015 – Kšty Wrocławskie GOKiS UL. Zwycięstwa 23 godz. 16:00 – 19:00
CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 3
CEL SPOTKANIA: Okreœlenie celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz założeń do optymalnej realizacji strategii.
GRUPA DOCELOWA:
1) przedstawiciele organizacji społecznych;
2) przedstawiciele œrodowisk gospodarczych;
3) przedstawiciele defaworyzowanych kategorii społecznych. Właœciwi przedmiotowo reprezentanci administracji publicznej.
TERMINY:
30.09.2015 – godz.17:00 – 19:00 – Kobierzyce UG AL. Pałacowa 1 – defaworyzowani
01.10.2015 godz. 17:00 – 19:00 – Żórawina GOK UL. Niepodległoœci 6 – NGO
02.10.2015 godz. 17:00 – 19:00 – Kšty Wrocławskie GOKiS UL. Zwycięstwa 23 – przedsiębiorcy
DODATKOWE SPOTKANIA KONSULTACYJNE – SIECHNICE, ul. Jana Pawła II 12, RATUSZ SALA
01.09.2015 – Siechnice – 17:00 – 19:00 – przedsiębiorcy
03.09.2015 – Siechnice – 13:30 – 15:30 – defaworyzowani
03.09.2015 – Siechnice – 17:00-19:00 – NGO
13.10.2015 – Siechnice – 17:00 – 19:00 – przedsiębiorcy
14.10.2015 – Siechnice – 13:30 – 15:30 – defaworyzowani
14.10.2015 – Siechnice – 17:00-19:00 – NGO
27.08.2015 – Domaniów godz. 13:00 – 14:30 – spotkanie z mieszkańcami informujšce o Lokalnej Grupie działania LIDER A4 – prowadzone przez pracowników biura”

Udostępnij: