Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

blog-img-08

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

– w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœć z oryginałem) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * iloœć ha użytków rolnych

Pienišdze wypłacane będš gotówkš w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w terminie 1 – 31 paŸdziernika 2012 r.

Pobierz wniosek (nowy, obowišzuje od 2012 roku)

Udostępnij: