ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

blog-img-08

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz:

– w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależnoœci od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,

– w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależnoœci od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
81,70 zł * iloœć ha użytków rolnych

Pienišdze wypłacane będš w terminach:
od 2 do 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
od 1 do 31 paŸdziernika 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówkš w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Pobierz wniosek

Udostępnij: