ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

blog-img-08

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależnoœci od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r., w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosi 81,70 zł * iloœć ha użytków rolnych

Pienišdze wypłacane będš w terminie od 1 do 31 paŸdziernika 2013 r. gotówkš w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Pobierz wniosek

Udostępnij: