ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

blog-img-08

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz:

– w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 wrzeœnia 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależnoœci od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi: 81,70 zł * iloœć ha użytków rolnych.

Pienišdze wypłacane będš w terminie 1 – 31 paŸdziernika 2014 r. gotówkš w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Pobierz wniosek

Udostępnij: