Złożono wniosek na I etap rewitalizacji parku w Żórawinie – budowę sceny plenerowej

blog-img-08

W lutym 2016 r. złożono w trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy sceny plenerowej w parku w Żórawnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF.

Do pozyskania jest 247 tys. zł z całkowitej puli 18 mln zł, o którą walczą nie tylko gminy ale także muzea, uczelnie, zarządcy pałaców i prywatne instytucje kulturalne.

Projekt łączy w sobie ochronę obszaru zabytkowego – a także rozwój infrastruktury kulturalnej. Docelowo zadanie ma wpłynąć na rozwój kultury i zwiększenie liczby wydarzeń i imprez, koncertów, promocję lokalnego dziedzictwa.

Nabór na II etap rewitalizacji parku, według aktualnego harmonogramu przeprowadzania konkursów RPO WD 2014-2020, powinien odbyć się w listopadzie 2016 r. Jeśli uda się zdobyć dofinansowanie, to w parku powstaną alejki, oświetlenie, ławki, miejsca dla osób starszych i młodszych.

 

Udostępnij: