ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE – podpisanie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim

blog-img-08

9 czerwca 2015 roku, podpisano porozumienie w sprawie powierzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadań w ramach instrumentu ZIT Gminie Wrocław reprezentującej 15 samorządów Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Gminy Żórawina.

Niemal 300 milionów euro trafi do wrocławskiego ZIT-u (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Rozdział œśrodków dokonywany będzie według kryterium liczby ludnośœci każdej z gmin, przy czym Wrocław otrzyma 65% z puli 291,25 mln Euro, natomiast pozostałe 14 gmin 35%. śŒrodki będą rozdysponowywane według sztywnych ram okreœślonych przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego według priorytetów (np. na infrastrukturę szkolną ZIT może przeznaczyć nie więcej niż 4,5 %, a na gospodarkę niskoemisyjną ponad 27 % całkowitej alokacji).

Gmina Żórawina stara się o otrzymanie dotacji między innymi na:
– Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żórawina (8,5 mln zł)
– Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żórawinie (0,5 mln zł),
– Budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz bezpiecznych przejśœć pieszych i rowerowych wraz z utworzeniem parkingu przy dworcu kolejowym w Żórawinie (utworzenie centrum Park and Ride oraz Bike and Ride, (2,38 mln zł),
– Zwiększenie efektywnoœci energetycznej samorządowych instytucji publicznych [Termomodernizacje budynków użytecznoœci publicznej (szkół, urzędu, instytucji społeczno-kulturalnych) (1,37 mln zł),
– Modernizacja obiektów melioracji – rowów, przepustów poprzez budowę, odnowienie systemów odwodnieniowych (0,3 mln),
– Rewitalizacja i zagospodarowanie parków gminnych i obszarów zieleni (0,3 mln).

Przewiduje się również uczestnictwo w niektórych z poniższych obszarów tzw „miękkich – społecznych”:
– Godzenie życia zawodowego i prywatnego;
– Aktywną integrację;
– Dostęp do wysokiej jakośœci usług społecznych;
– Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakoœści edukacji przedszkolnej;
– Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakośœci edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
– Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zostały utworzone na podstawie porozumienia z 9 lipca 2013 r. i należą do niego: Gmina Wrocław, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleœnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśœnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Gmina Oborniki ŒŚląskie.

ZIT to nowe narzędzie służące realizacji regionalnych strategii rozwoju. Przy jego pomocy będą realizowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. W województwie dolnoœśląskim ZIT-y powstały wokół Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Aglomeracji Wałbrzyskiej i Aglomeracji Jeleniogórskiej. W sumie będą one dysponować niemal 600 milionami euro.

Udostępnij: