Zbiórka przeterminowanych i zbędnych leków

blog-img-08

W Urzędzie Gminy Żórawina na parterze wystawiony jest pojemnik do którego można wrzucać przeterminowane i zbędne leki.
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwoœci bezpiecznego pozbycia sie niebezpiecznych odpadów.

Przeterminowane i zbędne leki uznane sš za odpady niebezpieczne. Częœci składowe leków stanowiš œrodki szkodliwe lub trucizny, które sš groŸne dla organizmu ludzkiego. Zbudowane z szeregu zwišzków chemicznych, szczególnie po terminie przydatnoœci stanowiš potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi, a głównie dzieci, które nieœwiadome zagrożenia, mogš je połknšć. Wyrzucone do kosza, na œmietnik, potem wywiezione na składowisko razem z odpadami komunalnymi, stanowiš zagrożenie, zwłaszcza gdy zacznš się rozkładać lub rozpuszczać pod wpływem warunków atmosferycznych, wówczasmogš doprowadzać do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych substancjami toksycznymi, co w konsekwencji prowadzi do skażenia œrodowiska.

Kiedy porzšdkujemy domowe apteczki, nie wyrzucajmy przeterminowanych i zbędnych leków do kosza, do kanalizacji, a tym bardziej nie spalajmy ich w piecach centralnego ogrzewania.

Pamiętajmy, że przeterminowane i zbędne leki należy zbierać oddzielnie i wrzucać je do specjalnych pojemników.

Udostępnij: