Zaproszenie do konsultacji społecznych

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina oraz Prezydent Wrocławia, Burmistrz Gminy Jelcz-Laskowice, Burmistrz Miasta i Gminy Kšty Wrocławskie, Burmistrz Gminy Siechnice, Burmistrz Gminy Trzebnica, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, Burmistrz Miasta Oleœnica, Wójt Gminy Długołęka, Wójt Gminy Czernica, Wójt Gminy Kobierzyce, Wójt Gminy Miękinia, Wójt Gminy Oleœnica, Wójt Gminy Wisznia Mała, Wójt Gminy Żórawina zapraszajš do konsultacji społecznych „Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Konsultacje społeczne prowadzone będš w dniach od 13 sierpnia do 13 wrzeœnia 2013 roku. W ramach konsultacji odbędš się 4 spotkania konsultacyjne w następujšcych terminach i miejscach:

– 04.09 w Siechnicach w godz. 15.30-18.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12),
– 05.09 w Kobierzycach w godz. 9.00-12.00 w Sali Błękitnej Urzędu Gminy Kobierzyce (Al. Pałacowa 1),
– 09.09 w Długołęce w godz. 15.30-18.30 w Sali Obrad Urzędu Gminy Długołęka (ul. Robotnicza 12),
– 12.09 we Wrocławiu w godz. 12.00-15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia (Sukiennice 9).

Informacja na temat konsultacji społecznych pojawi się również w prasie oraz radiu.

Uwagi do dokumentu należy przekazywać drogš elektronicznš za pomocš właœciwego formularza konsultacji znajdujšcego się na stronie konsultacjezit.um.wroc.pl, do dnia 13.09.2013 r. Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w siedzibie Biura Zarzšdzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Bogusławskiego 8,10) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina.

Przygotowanie dokumentu pn. „Roboczy Projekt Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” jest zwišzane z założeniami nowo projektowanej Polityki Spójnoœci na lata 2014-2020, w szczególnoœci uruchomieniem nowego instrumentu finansowego, jakim sš Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Przygotowanie dokumentu jest kolejnym etapem wdrażania ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF) po podpisaniu w dniu 9 lipca 2013 roku Porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgodnieniu wspólnych inwestycji, bieżšcej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF. W skład ZIT WrOF wchodzš następujšce jednostki samorzšdu terytorialnego: Gmina Wrocław, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kšty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleœnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleœnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina.

Dokument został opracowany na podstawie „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia na potrzeby przygotowania Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – delimitacja MOF i założenia strategiczne”.

Więcej informacji na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Strony/Zasady_ZIT.aspx

Opis projektu

Udostępnij: