Zakończenie migracji danych Ewidencji Działalnoœci Gospodarczej do CEIDG

blog-img-08

Z przyjemnoœciš informujemy, że Urzšd Gminy Żórawina zakończył proces migracji gminnej bazy danych Ewidencji Działalnoœci Gospodarczej do CEIDG.
Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt Gminy Żórawina przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

DOSTĘP DO INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH
CEIDG służy także jako praktyczna wyszukiwarka informacji o przedsiębiorcach. Dzięki niej, można znaleŸć ważne dla nas dane kooperantów, z którymi chcielibyœmy nawišzać współpracę, np. dane kontaktowe, zakres wykonywanej działalnoœci itp. Możliwe jest także weryfikowanie czy dany przedsiębiorca prowadzi aktualnie działalnoœć gospodarczš. Kšzdy przedsiębiorca może także bezpłatnie i bez zbędnych formalnoœci samodzielnie wydrukować z systemu CEIDG aktualny wypis o prowadzeniu działalnoœci gospodarczej.

NIE MOGĘ ODNALEĆ W CEIDG SWOJEGO WPISU – DLACZEGO?
Ze względu na fakt, że wpisy w ewidencjach gminnych tworzone były na przestrzeni lat w oparciu o zmieniajšce się przepisy prawne, informacje zawarte w tych rejestrach mogš wymagać korekty, w zależnoœci od daty dokonania wpisu.

Najczęœciej występujšce braki i błędy stwierdzone przez Ministerstwo Gospodarki w czasie badania danych zgromadzonych w ewidencjach gminnych to:
1. brak kodów Polskiej Klasyfikacji Działalnoœci (PKD2007);
2. wielokrotne wpisy jednego przedsiębiorcy – osoby fizycznej (powielony PESEL);
3. brak numeru PESEL lub NIP;
4. nie kompletne dane adresowe.

W przypadku nieodnalezienia przez przedsięborcę swojego wpisu w CEIDG należy udać się do dowolnego urzędu gminy/miasta celem weryfikacji i uzupełnienia wymaganych danych. Po poprawnej weryfikacji danych wpis będzie juz widoczny w CEIDG.

CHCĘ ZAREJESTROWAĆ FIRMĘ/DOKONAĆ ZMIANY WE WPISIE – CZY MUSZĘ UDAĆ SIĘ DO URZĘDU?
Aby osoba fizyczna mogła rozpoczšć działalnoœć gospodarczš lub dokonać zmian w istniejšcym wpisie powinna uzupełnić i złożyć odpowiedni wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG). Wnioski online oraz wszystkie procedury opisane sa na stronie internetowej CEIDG.Posiadajšć podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP wszystkie formalnoœci można załatwić bez koniecznoœci odwiedzania urzędów.

Udostępnij: