XLVII sesja Rady Gminy Żórawina – porządek obrad

plansza_przed_transmisja_18

XLVII sesja Rady Gminy Żórawina odbędzie się 16 marca 2023r. o godzinie 08:30  w Gminnym Centrum Kultury w trybie hybrydowym.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLIII sesji z dnia 22 grudnia 2022r.
 5. Zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji z dnia 12 stycznia 2023r.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XLV sesji z dnia 10 luty 2023r.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
 8. Informacja Wójta Gminy Żórawina na temat spraw bieżących.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
 10. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Żórawina z przeprowadzonych posiedzeń komisji tematycznych.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Karwiany-Komorowice
 12. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie Galowice, gm. Żórawina
 13. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej działkę nr 182/1, obręb Jaksonów gm. Żórawina
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Wilczków, gm. Żórawina
 15. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zmianę rodzaju miejscowości Marcinkowice w obr. Brzeście, gm. Żórawina
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żórawina w 2023 roku
 17. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego do realizacji zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych
 18. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 19. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 20. Projekt uchwały w sprawie zamiany uchwały nr IV/16/18 rady Gminy Żórawina z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
 21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Truskawkowej, Śliwkowej, Malinowej, Czereśniowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Borówkowej, Jeżynowej, Jabłecznej, Gruszkowej w Żórawinie
 22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Bratowice, Milejowice, Jarosławice, Okrzeszyce, Wilkowice, Rynakowice i Zagródki.
 23. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego. -inicjatywa uchwałodawcza
 24. Wnioski i interpelacje.
 25. Zamknięcie obrad sesji.
Udostępnij: