XLIX sesja Rady Gminy Żórawina – porządek obrad

plansza_przed_transmisja_18

Uprzejmie zapraszam na XLIX sesję Rady Gminy Żórawina , która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023r. o godzinie 13:30 w Gminnym Centrum Kultury w trybie hybrydowym.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XLVIII sesji z dnia 30 maja 2023r.
5. Informacja Wójta Gminy Żórawina na temat spraw bieżących.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
7. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Żórawina z przeprowadzonych posiedzeń komisji tematycznych.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Krajków, gm. Żórawina- ul. Wawelska
9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w obrębie Stary Śleszów, gm. Żórawina-ul. Racławicka, Lipowa, Ziołowa
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żórawina na lata 2023–2030
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Żórawina – inicjatywa uchwałodawcza.
12. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Żórawina za rok 2022.
a) debata
b) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za rok 2022.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żórawina oraz absolutorium za rok 2022.
a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żórawina za rok 2022
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022
c) przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022
d) sprawozdanie finansowe Gminy Żórawina za rok 2022
e) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym,
f) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
g) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Zakładu Opieki Zdrowotnej w roku 2022.
h) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żórawina za 2022 rok.
i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina za rok 2022.
14. Wnioski i interpelacje
15. Zamknięcie sesji.

Udostępnij: