XIV Konkurs Stypendialny „zDolny Œlšsk”

blog-img-08

Uwaga zdolni Dolnoœlšzacy – czekajš na Was stypendia!

Stypendia Programu „zDolny Œlšsk”, każde w kwocie od 2500 zł do 3500 zł rocznie, ufundowane m.in. z dotacji Samorzšdu Województwa Dolnoœlšskiego, czekajš na młodych uzdolnionych Dolnoœlšzaków. Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza rozpoczęcie czternastej edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Œlšsk”. W tym roku konkurs ogłaszany jest jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, aby kandydaci starajšcy się o stypendia mogli zebrać potrzebne dokumenty i opinie, zanim ich szkoły ograniczš swojš działalnoœć na czas wakacji.

Wnioski o przyznanie stypendium można przesyłać do Fundacji Edukacji Międzynarodowej do 29 sierpnia 2014. Nagradzane będš osišgnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalnoœć społeczna.

Konkurs Stypendialny „zDolny Œlšsk” organizowany jest od 2002 roku – w ramach Dolnoœlšskiego Systemu Wspierania Uzdolnień – przez Fundację Edukacji Międzynarodowej, a finansowany dzięki wsparciu Samorzšdu Województwa Dolnoœlšskiego i pieniędzy Fundacji zebranych z odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W dotychczasowych edycjach konkursu pomoc otrzymało już ponad 900 dolnoœlšskich uczniów. Na stypendia wydatkowano ponad 1 200 000 złotych. Od 2007 roku w propagowanie idei Konkursu włšczyli się tzw. „Poławiacze pereł” – skupione wokół Fundacji Edukacji Międzynarodowej organizacje społeczne z kilku powiatów Dolnego Œlšska. Stypendia pomogły laureatom w kontynuacji nauki, osišganiu kolejnych sukcesów, stanowiły bodziec do dalszego rozwoju i podbudowały wiarę we własne możliwoœci.

Promowanie działalnoœci społecznej wœród młodzieży ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia dolnoœlšskiego kapitału społecznego. Dlatego przy ocenie kandydatów na stypendystów Programu „zDolny Œlšsk” obok osišgnięć czysto naukowych, sportowych czy artystycznych, brane pod uwagę jest także społeczne zaangażowanie młodych Dolnoœlšzaków. Dodatkowo, już od 3 lat, istnieje dla społeczników osobna kategoria stypendialna, w której nagradzane sš wyłšcznie osišgnięcia z dziedziny wolontariatu i działalnoœci na rzecz innych.

Szczegółowe zasady tegorocznego Konkursu Stypendialnego „zDolny Œlšsk” opisane sš na stronie internetowej Fundacji Edukacji Międzynarodowej www.zdolnyslask.fem.org.pl w częœci „aktualny konkurs”. Tam można też pobrać wzór wniosku. Wnioski należy przesłać wyłšcznie drogš pocztowš na adres Fundacji: ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław do 29 sierpnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Ogłoszenie wyników nastšpi na pod koniec wrzeœnia.

Udostępnij: