XI edycja „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego”

blog-img-08

Program Stypendialny za wybitne osišgnięcia w różnych sferach działalnoœci edukacyjnej skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjlanych zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego oraz tegoroczni absolwenci gimnazjów.Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie mecenatem Powiatu Wrocławskiego, udzielenie im pomocy umożliwiajšcej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji oraz wspieranie ich rozwoju.

Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywnoœci młodzieży wiejskiej, dzięki czemu grono stypendystów stanowić będzie pozytywny wzorzec dla œrodowiska oraz wzmacniać będzie poczucie własnej wartoœci w społecznoœci Powiatu Wrocławskiego.

Stypendia przyznawane sš w trzech kategoriach:
-naukowej – przeznaczonej dla uczniów posiadajšcych szczególne osišgnięcia w jednej z dziedzin wiedzy,
-artystycznej – dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuki,
-sportowej – za osišgnięcia w dyscyplinie sportowej potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi.

W programie uczestniczyć mogš wyłšcznie uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu Wrocławskiego (obejmujšcego dziewięć podwrocławskich gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Œlšski, Kšty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Œw. Katarzyna i Żórawina).

Szczegółowych informacji udziela:
pani Paulina Chmielewska
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Wrocławskiego
tel. 71 7221843

Udostępnij: