Wysokość opłat za świadczenia przedszkolne

blog-img-08

 

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2017 r.  Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXX/147/17, w której określono godziny realizowania bezpłatnych świadczeń oraz wysokość opłat w przedszkolu publicznym.

Od 1 stycznia 2017 r. w przedszkolu publicznym obowiązują następujące normy:

1. Świadczenia przedszkola w zakresie nauki, wychowania i opieki realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Za każdą godzinę wychowania przedszkolnego powyżej tego wymiaru,  rodzice dziecka w wieku do lat 5 ponoszą opłatę w wysokości 1 zł.

Kwota ta podlega waloryzacji.

3. Zwolnienia z opłat dotyczą:

            a) rodzin, które pobierają świadczenia pieniężne określone w ustawie z dn. 12 marca 2004

                 o pomocy społecznej (t.j Dz.U. Z 2016 r. poz.930),                                       

            b) rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Żórawina, mających na

                 utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia.

4. Obniżka opłat w wymiarze 25% za drugie dziecko dotyczy rodziców dzieci będących rodzeństwem i uczęszczających do przedszkola.

        

 

 

Udostępnij: