Wyprawka szkolna 2015/2016

blog-img-08

Wyprawka szkolna 2015/2016
Na podst. Rozporzšdzenia Rady Ministrów z dn. 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. Poz.938) informujemy, że w nowym roku szkolnym uprawnieni do otrzymania pomocy będš :
Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będš uczyć się w III klasie szkoły podstawowej, u których dochód na osobę w rodfzinie nie przekroczy kwoty 574 zł.
Uczniowie w klasie III szkoły podstawowej, którzy nie spełniajš kryterium dochodowego ale których dotyka : ubóstwo,
sieroctwo,
bezdomnoœć,
bezrobocie,
niepełnosprawnoœć,
długotrwała lub ciężka choroba,
przemoc w rodzinie,
potrzeba ochrony ofiar handlu ludŸmi,
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietnoœci,
bezradnoœć w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
trudnoœci w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej statut uchodŸcy lub ochronę uzupełniajšcš,
trudnoœci w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania,
zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,
klęski żywiołowe lub ekologiczne.
Uczniowie posiadajšcy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty uczęszczajšcy do szkoły podstawowej klasy II, V i VI, gimnazjów klasy II i III, szkół ponadgimnazjalnych-ZSZ, liceów ogólnokształcšcych, techników :
słabowidzšcy,
niesłyszšcy, słabosłyszšcy,
z niepełnosprawnoœciš intelektualnš w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnoœciš w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnoœciš ruchowš, w tym z afazjš,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnoœciami sprzężonymi w przypadku gdy jedna z nispełnosprawnoœci jest niepełnosprawnoœć wymieniona powyżej.
 Podobnie jak w latach ubiegłych pomoc finansowa na zakup podręczników, będzie udzielana na wniosek rodziców  (wzór wniosku wraz z instrukcjš w załšczniku).
Wniosek wraz z załšcznikami rodzice składajš w szkole swojego dziecka, najpóŸniej do dnia 10 wrzeœnia 2015 r.
O przyznaniu dofinansowania dla uczniów niespełniajšcych kryterium dochodowego decyduje dyrektor szkoły, uwzględniajšc sytuację dziecka oraz bioršc pod uwagę, że na wsparcie tej grupy uczniów przeznaczone jest  5 % œrodków finansowych w programie „Wyprawka szkolna
Dokumenty do pobrania
Wniosek
http://sapokryniczno.pl/images/stories/Przetargi/zorawina/wniosek.pdf
Zarzadzenie nr 106
http://sapokryniczno.pl/images/stories/Przetargi/zorawina/zarzadzenie.pdf
Zarzadzenie nr 97
http://sapokryniczno.pl/images/stories/Przetargi/zorawina/zarzadzenie_97.pdf

Udostępnij: