Wyjaśnienie dot. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina w okręgu wyborczym nr 8

blog-img-08

W związku z niewłaściwymi informacjami dotyczącymi wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina w okręgu wyborczym nr 8 podanymi przez Panią Agnieszkę Drapus na portlalu zorawina .info informuję: zarządzeniem nr 279 z dnia 16 sierpnia 2017 r. Wojewoda Dolnośląski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Żórawina w okręgu wyborczym nr 8, którego granice stanowią miejscowości Mnichowice, Turów i Wojkowice.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, z którego jednoznacznie wynika, że datę wyborów wyznaczono na dzień 5 listopada 2017 r.

Procedurę przygotowania i przeprowadzenia wyborów reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Z 2017 r., poz. 15 oraz 1089).

Art. 380 i 381 Kodeksu wyborczego stanowią, że jeżeli w okręgu wyborczym w wyborach do rady zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na radnych terytorialna komisja wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone. W takim przypadku terytorialna komisja wyborcza niezwłocznie zawiadamia wyborców o przyczynach obsadzenia mandatów bez głosowania, w formie obwieszczenia.

Potwierdzeniem wyboru radnego jest protokół z wyborów, który sporządzony będzie przez Gminną Komisję Wyborczą w dniu, w którym zarządzono wybory.

Wybór radnego w okręgu wyborczym nr 8 nastąpi więc dopiero w dniu  5 listopada 2017 r.

Monika Baron Witka

urzędnik wyborczy

 

 

Udostępnij: