Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych oraz ulgowych na linii 70

blog-img-08

W związku z dużą ilością zapytań w sprawie uprawnień do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów na nowej linii komunikacyjnej, proszę o zapoznanie się z wyciągiem z uchwały zarządu na ten temat:

Do bezpłatnych przejazdów będą uprawnione następujące osoby:
1.    Dzieci do lat 6 – na podstawie oświadczenia towarzyszącego opiekuna
2.    Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – na podstawie legitymacji szkolnej
3.    Emeryci i renciści –  na podstawie legitymacji emeryta i rencisty
4.    Posłowie i senatorowie – na podstawie legitymacji poselskiej i senatorskiej
5.    Inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego)
6.    Inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa oraz ich opiekunowie – na podstawie dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności oraz dowód tożsamości, opiekun (osoba wskazana w trakcie przejazdu)
7.    Niewidomi i ociemniali oraz ich opiekunowie – na podstawie dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności z kodem 0-4O oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, przewodnik (osoba wskazana w trakcie przejazdu)
8.    Opiekunowie dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju lub dzieci i młodzieży na określonych trasach – na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub o jego potrzebie kształcenia specjalnego  wraz ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
9.    Nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków szkół i placówek oświatowych – na podstawie karty wycieczki zawierającej cel i trasę wycieczki oraz listę uczestników
10.    Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji – na podstawie legitymacji służbowej
11.    Zasłużeni honorowi dawcy krwi – na podstawie legitymacji ,, Zasłużony honorowy dawca krwi” wraz z dokumentem tożsamości
12.    Osoby uhonorowane tytułem ,,Zasłużony dla miasta Oławy” – na podstawie legitymacji ,,Zasłużony dla miasta Oławy”
13.    Urodzeni przed 8 maja 1945. członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę wraz z dokumentem tożsamości
14.    Korzystający z przewozów w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz w czasie Święta Miasta Oława – Dni Koguta
15.    Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych – na podstawie legitymacji potwierdzającej przyznanie honorowej odznaki działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych lub decyzji administracyjnej Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych o nadaniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wraz z dokumentem tożsamości.
16.    Posiadacze Karty Dużej Rodziny
17.    Osoby będące opiekunami emerytów i rencistów chcących skorzystać ze szczepienia przeciwko Covid-19 na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania a punktem szczepień.

Do ulgowych  przejazdów będą uprawnione następujące osoby:
1.    Kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień
2.    Studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej
3.    Słuchacze kolegium pracowników służb społecznych oraz kolegiów nauczycielskich – na podstawie legitymacji słuchacza kolegium
4.    Osoby głuchonieme – na podstawie orzeczenia lub wypisu z orzeczenia
5.    Pozostałe osoby, którym przysługuje ulga ustawowa, a jej wysokość określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 29 października 2002r.) oraz Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto opłacie za przejazd nie podlegają wózki z dziećmi do lat 4, małe zwierzęta trzymane na rękach, psy-przewodnicy osób ociemniałych oraz niewidomych, a także instrumenty muzyczne.”
 

Udostępnij: