Trwają prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026, wypełnij ankietę i wyraź swoją opinię o najpilniejszej interwencji!

blog-img-08

Szanowni Mieszkańcy!

Trwają prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026. Będzie to dokument o charakterze planu strategicznego, którego jednym z elementów będzie diagnoza pozwalająca na wyznaczenie obszaru zdegradowanego, wymagającego rewitalizacji. Miejscem takim, zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, są tereny znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a także występowania tam problemów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

W wyznaczaniu terenu, który zostanie objęty przygotowywanym Programem chcemy oprzeć się również na spostrzeżeniach mieszkańców Naszej Gminy. Dlatego przekazujemy w państwa ręce ankietę, która pomoże nam poznać, które miejscowości Gminy Żórawina w opinii mieszkańców wymagają najpilniejszej interwencji i w jakim zakresie.

Wypełnione ankiety można przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, albo pocztą elektroniczną na adres a_smykowska@zorawina.pl, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy.

Udostępnij: