Szkolenie dla osób niepełnosprawnych

blog-img-08

Zapraszamy osoby posiadajšce orzeczonš niepełnosprawnoœć, zamieszkujšce na terenie Powiatu Wrocławskiego, w wieku od 18 do 64 roku życia, nie posiadajšce zatrudnienia oraz nie prowadzšce działalnoœci gospodarczej w przecišgu ostatnich 12 miesišcach do udziału w projekcie „Per aspera ad astra – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Spotkanie informacyjne
Spotkanie informacyjne dotyczšce projektu 15 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, przy ul. Koœciuszki 131.

Co to za projekt?
„Per aspera ad astra to kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych” realizowany w partnerstwie Powiatu Wrocławskiego ze Stowarzyszeniem Euro-Concret z siedzibš we Wrocławiu.
Projekt współfinansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w zakresie PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczoœci i samozatrudnienia.

Co mogę zyskać?
W ramach ww. projektu planuje się zorganizowanie szkolenia dla 45 osób niepełnosprawnych. Program szkolenia zawierać będzie:
1. zajęcia z zakresu rejestracji i prowadzania działalnoœci gospodarczej – 64 godz./na 15 – osobowš grupę,
2. doradztwo grupowe i indywidualne obejmujšce:
a) konsultacje grupowe psychologiczne – 8 godz./ grupę w zakresie rozwoju indywidualnego potencjału uczestnika (m.in. kreowanie asertywnoœci i pewnoœci siebie) oraz nabycie i udoskonalenia umiejętnoœci społecznych;
b) indywidualne doradztwo dla każdego uczestnika – 8 godz./uczestnika, w tym konsultacje psychologiczne indywidualne – 1 godz./uczestnika.

30 osób które pomyœlnie przejdzie etap szkolenia będzie mogło ubiegać się o wsparcie finansowe rozpoczętej działalnoœci (dotacje inwestycyjne) w kwocie przeciętnie 32 500,00 zł dla każdego uczestnika oraz o podstawowe wsparcie pomostowe w kwocie œrednio 700,00 zł/miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalnoœci gospodarczej oraz 2 godz. doradztwa specjalistycznego miesięcznie.
Przewidziano również przyznanie 20 osobom przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcznie w wys. œrednio 800 miesięcznie.

Gdzie i kiedy mogę złożyć dokumenty:
Rekrutacja trwa do dnia 18 stycznia 2012 r. Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny do pobrania ze strony PCPR lub w siedzibie PCPR razem z orzeczeniem o niepełnosprawnoœci potwierdzonym za zgodnoœć z oryginałem przez kandydata) należy złożyć osobiœcie w kopercie z danymi adresowymi kandydata, zaadresowanej na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, z dopiskiem: „dokumenty rekrutacyjne do projektu PO KL” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, budynek Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, IV p. lub faxem na nr (71) 72 21 869 pod rygorem uzupełnienia formularza o podpisy w terminie 3 dni roboczych lub drogš elektronicznš na adres: firmawpowiecie@gmail.com pod rygorem uzupełnienia formularza o podpisy w terminie 3 dni roboczych.

Mam pytanie, gdzie mogę uzyskać odpowiedzi?
Więcej szczegółów można znaleŸć na stronie internetowej www.firmawpowiecie.pl .
Wszelkie pytania należy kierować pod nr tel. (71) 72 21 779.

Zwracamy się z zachętš do przekazania powyższej informacji potencjalnym uczestnikom projektu.

Udostępnij: