Szkolenie – Budowanie pozytywnego wizerunku współpracy partnerów

blog-img-08

Szanowni Państwo!

W imieniu Lidera projektu Dolnoœlšskiej Federacji Organizacji Pozarzšdowych serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorzšdów lokalnych i organizacji pozarzšdowych na szkolenie „Budowanie pozytywnego wizerunku partnerów współpracy”. Głównym celem szkoleń jest stworzenie płaszczyzny pozwalajšcej na wymianę doœwiadczeń, wiedzy, wzajemne uczenie się oraz przełamywania stereotypów i rutynowego myœlenia w kontekœcie współpracy samorzšdów lokalnych i NGO.

Co zrobić by lepiej nam się współpracowała z samorzšdem lokalnym, organizacjš pozarzšdowš? Jak poprawić wizerunek współpracy? Co czyni współpracę efektywniejszš i przyjemniejszš? Na jakich płaszczyznach możemy współpracować? Na te i inne pytania mogš Państwo poznać odpowiedŸ podczas szkolenia.

Podczas szkolenia podejmowane będš następujšce zagadnienia:
– Po co współpraca?
– Przełamywanie stereotypów i rutynowego myœlenia
– Możliwe płaszczyzny współpracy
– Program współpracy jako element współdziałania na rzecz lokalnej społecznoœci
– Konsultacje społeczne – jak mogš pomóc w relacjach władza – NGO/obywatele.

Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, ul. Parkowa 5, Jawor

Data: 23.09.2014 (wtorek) godzina: 9.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniajš wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Organizatorzy nie zapewniajš przejazdu uczestnikom szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 17 wrzeœnia 2014r. na nr 71 793 23 24 bšdŸ na adres e-mail: katarzyna.cirog@dfop.org.pl wypełniajšc formularz zgłoszeniowy.

W szkoleniu mogš wzišć udział przedstawiciele samorzšdu lokalnego, w szczególnoœci osoby które zajmujš się współpracš z organizacjami pozarzšdowymi oraz przedstawiciele organizacji pozarzšdowych.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Dolnoœlšska platforma dialogu i konsultacji społecznych”. Projekt jest realizowany przez Dolnoœlšskš Federację Organizacji Pozarzšdowych (Lider) w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnoœlšskiego (Partner). Projekt jest współfinansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rzšdzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna – DOC)

Udostępnij: