Stypendia Rady Powiatu Wrocławskiego

blog-img-08

Program Stypendialny za wybitne osišgnięcia w różnych sferach działalnoœci edukacyjnej skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie jej mecenatem Powiatu Wrocławskiego, wspieranie ich rozwoju oraz udzielenie im pomocy umożliwiajšcej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji.

Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywnoœci młodzieży wiejskiej, dzięki czemu grono stypendystów stanowić będzie pozytywny wzorzec dla œrodowiska oraz wzmacniać będzie poczucie własnej wartoœci w społecznoœci Powiatu Wrocławskiego.

Stypendia przyznawane sš w trzech kategoriach:

•naukowa – dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 posiadajš szczególne osišgnięcia w jakiejœ dziedzinie wiedzy oraz uzyskali œredniš ocen co najmniej 4,75,
•artystyczna – dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuk artystycznych, którzy uzyskali w roku szkolnym 2013/2014 œredniš ocen co najmniej 4,0,
•sportowa – dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 posiadajš osišgnięcia w dyscyplinach sportowych potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi oraz uzyskali œredniš ocen co najmniej 3,75.

Warunkiem ubiegania się o stypendium, oprócz spełnienia powyższych kryteriów, jest otrzymanie w roku szkolnym 2013/2014 co najmniej oceny poprawnej z zachowania.

W programie uczestniczyć mogš wyłšcznie uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu Wrocławskiego (obejmujšcego dziewięć podwrocławskich gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Œlšski, Kšty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka i Żórawina).

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2014 r. listownie bšdŸ w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Koœciuszki 131 (w Biurze Obsługi lub w pokojach nr 402 i 403.)

Szczegółowe informacje dostępne sš na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Stypendia Rady Powiatu Wrocławskiego”.

Udostępnij: