Stosowanie œrodków ochrony roœlin

blog-img-08

Nadszedł sezon stosowania œrodków ochrony roœlin !!!

Z uwagi na liczne przypadki zatrucia pszczół w ubiegłych latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roœlin i Nasiennictwa we Wrocławiu przypomina o koniecznoœci przestrzegania podstawowych zasad i obowišzków zwišzanych ze stosowaniem œrodków ochrony roœlin wynikajšcych z nowej ustawy o œrodkach ochrony roœlin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455), która weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2013 r.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujšce przepisy:

• Œrodki ochrony roœlin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierzšt oraz œrodowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu œrodków ochrony roœlin na obszary i obiekty niebędšce celem zabiegu (art. 35 ust. 1).
• Do zabiegu z zastosowaniem œrodków ochrony roœlin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania œrodków ochrony roœlin, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierzšt oraz dla œrodowiska oraz jest sprawny techniczniei skalibrowany (art. 48 ust. 1).
• Posiadacz gruntów lub obiektów, w których sš wykonywane zabiegi z zastosowaniem œrodków ochrony roœlin przez użytkownika profesjonalnego, jest obowišzany prowadzić dokumentację dotyczšcš stosowanych œrodków ochrony roœlin zawierajšcš nazwę œrodka ochrony roœlin, czas zastosowania i zastosowanš dawkę, obszar i uprawy,na których zastosowano œrodek ochrony roœlin (art. 37 ust. 1).
• Zabiegi z zastosowaniem œrodków ochrony roœlin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogš być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania œrodków ochrony roœlin lub w zakresie doradztwa dotyczšcego œrodków ochrony roœlin lub w zakresie integrowanej produkcji i posiadajš aktualne zaœwiadczenie o ukończenia tego szkolenia (art. 41).

W celu zapobieżenia zatruciu pszczół należy przede wszystkim:

• Eliminować zabiegi œrodkami ochrony roœlin toksycznymi dla pszczół,na kwitnšcych roœlinach, w uprawach z kwitnšcymi chwastami i roœlinach pokrytych spadziš.
• Zabiegi wykonywać po zakończeniu oblotu pszczół, najlepiej wieczorem po zachodzie słońca, zgodnie z okresem prewencji okreœlonym w etykiecie œrodka ochrony roœlin.

Pamiętaj rolniku!!!

Zapylenie roœlin jest jednym z najważniejszych i najtańszych czynników plonotwórczych. Dobre zapylenie przez pszczoły, przy prawidłowo przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych i ochrony roœlin powoduje wzrost plonu œrednio o 50 %

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roœlin i Nasiennictwa
we Wrocławiu
Krystyna Ciechan

Udostępnij: