Statystyczne Vademecum Samorzšdowca 2010 (SVS 2010)

blog-img-08

W zakresie rozpowszechniania wyników badań statystycznych, w 1999 r. w GUS powstała największa, bezpłatna, publiczna baza danych, która umożliwia statystyczny opis jednostek terytorialnych – Bank Danych Regionalnych (BDR), który w grudniu 2010r. został zastšpiony przez Bank Danych Lokalych. Baza zawiera ponad 20 tys. zmiennych opisujšcych sytuację społeczno-gospodarczš i stan œrodowiska (w tym blisko 900 zmiennych z zakresu budżetów JST), prezentowanych w szeregach czasowych od 1995 r. Jednym z elementów BDL jest moduł Portret terytorium, umożliwiajšcy szybki i prosty dostęp do podstawowych informacji o jednostkach terytorialnych w wybranym przedziale czasowym. Został on wzbogacony o dodatkowe funkcjonalnoœci, które ułatwiš nawigację po bazie danych. Po raz pierwszy zostały udostępnione dane o miejscowoœciach statystycznych w każdej gminie oraz poszerzony został zakres informacyjny o dane ze Ÿródeł pozastatystycznych.

Portrety terytorium zawierajš podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej oraz pozwalajš na porównanie jednostek tego samego szczebla.

Kliknij: Wejœcie do Portrtów Terytorium – strona internetowa GUS.

Udostępnij: