Stanowisko Wójta Gminy w sprawie planowanego referendum

blog-img-08

W dniu 7 czerwca 2013 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęło powiadomienie o zamiarze wystšpienia z inicjatywš przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Żórawina oraz Rady Gminy Żórawina.
Inicjatorzy referendum zamiar odwołania Wójta Gminy oraz Rady Gminy Żórawina uzasadniajš złym gospodarowaniem mieniem gminy oraz niewypełnieniem obietnic wyborczych.

W zwišzku z tym, że zarzuty zawarte w uzasadnienu sš nieprawdziwe i godzš w dobre imię władz samorzšdowych, wyjaœniam co następuje:

Na poczštku 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła planowanš, cyklicznš, kompleksowš kontrolę gospodarki finansowej Gminy Żórawina za lata 2009 – 2011. Każda kontrola ma na celu sprawdzenie funkcjonowania jednostki samorzšdu terytorialnego, gospodarowania majštkiem a wycišgnięte podczas kontroli wnioski służš poprawie i ulepszeniu funkcjonowania gminy.
Podane przez inicjatorów referendum zarzuty wobec organów Gminy Żórawina sš zaczerpniętymi z wystšpienia pokontrolnego RIO hasłami – zakresami działania gminy, które były przedmiotem kontroli. Hasła te przytoczono i wykorzystano jako powód uzasadniajšcy referendum, z pominięciem merytorycznego zrozumienia zawartych w nich treœci.
Nadmieniam, że Gmina Żórawina zrealizowała wytyczne zawarte w przedmiotowym wystšpieniu pokontrolnym RIO.

Odnoszšc się do powodów uzasadniajšcych inicjatywę referendalnš zaznaczyć należy, że w latach 2004 – 2012 polityka finansowa gminy doprowadziła do zredukowania zadłużenia sięgajšcego w 2004 r. 90% do zadłużenia na poziomie 32% na koniec 2012 r., (max. dopuszczalny poziom to 60%). Ten poziom zmniejszenia zadłużenia udało się osišgnšć pomimo stałego rozwoju gminy oraz prowadzonych w tym celu inwestycji, których wartoœć przekroczyła w tym okresie kwotę 32 mln.

Ponadto warto podkreœlić, że corocznie RIO wydaje opinię o wykonaniu budżetu gminy w danym roku i żadna opinia RIO za ubiegłe lata, poczynajšc od roku 2004 do roku 2012 włšcznie, nie była negatywna. Dowodzi to, że gospodarka finansowa prowadzona jest w sposób prawidłowy. Finanse gminy sš stabilne i dobrze zarzšdzane. Budżet na rok bieżšcy planowany jest na poziomie bliskim 30 mln zł (dla porównania budżet w roku 2004 wynosił nieco ponad 11 mln zł.)

Zarzut nieprawidłowoœci w zakresie dochodów z podatków i windykacji należnoœci podatkowych jest również chybiony, ponieważ w ubiegłych latach odnotowano znaczny wzrost wpływów z tytułu otrzymywanych z Ministerstwa Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (w roku 2004 – było to 1,4 mln zł, natomiast w roku 2013 – 7,2 mln zł) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (w bieżšcym roku ponad 4 mln zł) – co œwiadczy również o obecnoœci inwestorów na terenie gminy.

W celu windykacji należnoœci budżetowych w 2012 r. wystawiono 2600 upomnień na łšcznš kwotę 1.513.993,00 zł oraz wystawiono 356 tytułów wykonawczych na łšcznš kwotę 665.508,00 zł – œwiadczy to o działaniach urzędu majšcych na celu zabezpieczenie należnoœci.

Wydatki budżetowe i zamówienia publiczne dokonywane sš prawidłowo, w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Podany zarzut nieprawidłowoœci w tym zakresie dotyczy umowy o œwiadczenie pomocy prawnej, zawartej w 2010 r., którš z powodu zmiany przepisów regulujšcych tryb jej zawarcia, podpisano z pominięciem prodcedury przewidzianej w ustawie o zamówieniach publicznych. Kolejnš umowę o œwiadczenie pomocy prawnej, w 2012 r., zawarto zgodnie z obowišzujšcš w tym zakresie procedurš.

Ponadto warto zauważyć, że pomimo ogromnych nakładów finansowych na oœwiatę i wychowanie sięgajšcych około 10 mln zł rocznie nie zlikwidowano żadnej placówki oœwiatowej.

W odniesieniu do udzielania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych informuję, że przedmiotowe dotacje udzielane sš organizacjom działajšcym w zakresie kultury fizycznej i sportu, corocznie, na podstawie konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w tej dziedzinie.

Gmina Żórawina udzieliła dotacji m.in. klubowi sportowemu z Żórawiny i klubowi sportowemu ze Starego Œleszowa, pomimo nie sporzšdzenia przez te kluby korekty harmonogramu i kosztorysu złożonej oferty. Nieudzielenie tym klubom dotacji w postaci wsparcia finansowego skutkowałoby znacznym ograniczeniem działalnoœci tych klubów – z zaprzestaniem działalnoœci włšcznie. Takie działanie miałoby negatywny wpływ na sportowców, dzieci i młodzież korzystajšcych z oferty œwiadczonej przez te kluby. Dlatego też władze gminy z pełnš odpowiedzialnoœciš zdecydowały o przyznaniu dotacji. Warto zaznaczyć, że w 2012 r. klub sportowy ze Starego Œleszowa zdobył tytuł Dolnoœlšskiego Mistrza Polski, a z oferty klubu sportowego w Żórawinie korzysta wiele dzieci i młodzieży z terenu całej gminy.

W latach 2004 – 2012 pozyskano wielu inwestorów w celu rozwoju gminy – przykładem jest chociażby Węzeł Krajkowski (w chwili obecnej stworzono tam 350 miejsc pracy) oraz wiele innych podmiotów gospodarczych, które swoje siedziby przeniosły na teren Gminy Żórawina.

Na terenie Gminy znajduje się prawie 80 ha terenów do wykorzystania w celu inwestycyjnym.

Nieprawdziwe jest również twierdzenie inicjatorów referendum, że nie prowadzi się inwestycji i nie pozyskuje œrodków z funduszy Unii Europejskiej.

W zakresie inwestycji drogowych i oœwietlenia ulicznego:- wykonano następujšce drogi: Turów – Mędłów, Rzeplin – Suchy Dwór, Turów – Mnichowice, ul. Irysowš w Galowicach, ul. B. Chrobrego w Żórawinie, wybudowano również drogi w miejscowoœci Nowojowice, Wilczków, Karwiany (ul. Owocowa), ul. Dębowš w Mędłowie,
– wyremontowano drogi: ulicę Bankowš w Żórawinie, ul. Polnš w Żórawinie,
– otrzymano dofinansowanie na remont ul. Majowej w Karwianach – „Schetynówka” oraz na budowę drogi Brzeœcie-Marcinkowice,
– wybudowano chodniki m. in. w miejscowoœciach: Karwiany, Mnichowice, Krajków, Polakowice,
– zainstalowano nowe punkty oœwietleniowe np. w miejscowoœciach: Polakowice, Nowojowice, Wilczków, Mędłów, Suchy Dwór oraz zmodernizowano oœwietlenie na terenie całej gminy, trwa budowa oœwietlenia na ul. Bankowej, Kopernika, Gimnazjalnej w Żórawinie.

Pozyskane œrodki z funduszy Unii Europejskiej i innych:
– Odbudowa i modernizacja koryta rzek Żurawka i Żalina – kwota 5 mln zł,
– Rozbudowa oczyszczalni œcieków w Żórawinie – 5,6 mln zł,
– Budowa œwietlicy wiejskiej w Jaksonowie – 355 tys. zł,
– Budowa boiska ze sztucznš nawierzchniš w Żórawinie – 300 tys. zł,
– Przebudowa œwietlicy wiejskiej w Przecławicach – 104 tys. zł,
– Budowa œwietlicy wiejskiej w Nowojowicach – 374 tys. zł,
– Docieplenie œcian œwietlicy wiejskiej w Galowicach – 10 tys. zł,
– Budowa chodnika w Mnichowicach – 130 tys. zł,
– Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – m.in.: Rzeplin – Suchy Dwór, Turów – 413 tys. zł,
– Budowa drogi Żórawina – Turów – 580 tys. zł,
– Połšczenie sieci wodocišgowej Żórawina z Bratowicami – 50 tys. zł,
– Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w tym sprzęt komputerowy dla Sołtysów – 316 tys. zł.
– Wykonanie prac konserwatorskich przy barokowej bramie głównej w zespole pałacowo-folwarcznym w Galowicach – 79 tys. zł,
– Wykonanie boiska do gier i zabaw w Krajkowie – 16 tys. zł,
– Utworzenie miejsca do zabaw i ćwiczeń w miejscowoœci Stary Œleszów i Żórawinie – 31 tys. zł,
– Doposażenie œwietlicy w Galowicach w sprzęt multimedialny oraz urzšdzenia do ćwiczeń – 16 tys. zł,
– Budowa sieci wodocišgowej Brzeœcie – Marcinkowice – 267 tys. zł,
– Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żórawinie (ulice: Gimnazjalna, Księżycowa, GwiaŸdzista) – 186 tys. zł,
– Remont œwietlicy wiejskiej i biblioteki w Węgrach – 305 tys. zł.

Złożono następujšce wnioski w celu pozyskania œrodków zewnętrznych:
– Remont œwietlicy wiejskiej w Wilczkowie.
– Rozbudowa placu zabaw w Polakowicach.
– Budowa placu zabaw w Wojkowicach i Pasterzycach.
– Budowa hali sportowej w Żórawinie.
– Zagospodarowanie parku w Żórawinie.

Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Żórawinie zostanie rozpoczęta w roku 2013 (w budżecie gminy zaplanowano na ten cel œrodki finansowe).
Odbyło się spotkanie z projektantem w celu przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego. Inwestycja będzie przeprowadzona w formule Zaprojektuj, Wybuduj, Sfinansuj.
Złożono również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, przewidywane dofinansowanie to około 2 mln złotych.

Wobec zamieszczonych powyżej wyjaœnień uważam, że powody przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy oraz Rady Gminy Żórawina sš nieuzasadnione.

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski

Udostępnij: