Ruszył nabór wniosków na dotacje do pomp ciepła

Screenshot 2022-06-22 at 10-25-12 Eko-Ciepło » Rusza nabór wniosków dla gmin obszaru ZIT

Grantodawca: Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy

Ogłasza nabór wniosków o grant w ramach projektu pn:

„Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”

Cała dokumentacja wraz z załącznikami, dotycząca ogłoszenia o konkursie, znajduje się na stronie eko-cieplo.com

Cel i przedmiot projektu: Przedmiotem projektu grantowego jest udzielenie grantów przez Grantodawcę Grantobiorcom na realizację projektów Grantobiorców, których celem szczegółowym jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, budynkach historycznych poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła, wsparte inwestycjami w OZE na obszarze Gmin: Gmina Kobierzyce, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Siechnice, Gmina Sobótka, Gmina Żórawina, Gmina Długołęka, Gmina Kąty Wrocławskie. Celem projektu zgodnie z SZOOP RPOWD 2014-2020 jest zwiększona efektywność energetyczna budynków mieszkalnych.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie grantów na realizację projektów Grantobiorców, polegające na wymianie źródła ciepła na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła. Wymianie podlegać będą jedynie źródła wysokoemisyjne na paliwo stałe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe i olejowe).

 • Limit dofinansowania środków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem oraz nie więcej niż 35 000 PLN. Środki na wypłatę grantu pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy publicznej. Wkład własny Grantobiorcy – wnoszony jest przez Grantobiorcę w formie wkładu pieniężnego i stanowi min. 15% wydatków kwalifikowalnych.
 • Katalog Grantobiorców – właściciele/współwłaściciele domów jednorodzinnych, posiadających prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, położonych na terenie obszarów:  Gmina Kobierzyce, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Siechnice, Gmina Sobótka, Gmina Żórawina, Gmina Długołęka, Gmina Kąty Wrocławskie.
 • Lista wskaźników:

Wskaźniki produktu:

RODZAJ WSKAŹNIKA NAZWA JEDNOSTKA MIARY
Produktu Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt.
Produktu Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE szt.
Produktu Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE szt.
Produktu Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne szt.

 

Wskaźniki rezultatu:

RODZAJ WSKAŹNIKA NAZWA JEDNOSTKA MIARY Uwagi
Rezultatu Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Tony równoważnika CO2 Obligatoryjny
Rezultatu Roczny spadek emisji PM 10 tony Obligatoryjny
Rezultatu Roczny spadek emisji PM 2,5 tony Obligatoryjny

 

 • Kryteria wyboru Grantobiorców: Kwalifikowalność typu projektu, Kwalifikowalność Grantobiorcy, Złożenie projektu do odpowiedniego obszaru gminy, Adekwatność zapisów i spójność wewnętrzna projektu / poprawność złożonego wniosku, Zgoda na ponoszenie wyższych kosztów ogrzewania, które mogą wiązać się z wymianą źródła ciepła, Zakaz podwójnego finansowania, Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, Okres realizacji projektu Grantobiorcy, Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu, Miejsce realizacji projektu, Ocena występowania publicznej /pomoc de minimis, Grantobiorca wybrał wszystkie wskaźniki obligatoryjne, Maksymalny limit Grantu, Limit kwotowy grantu na źródło ciepła, Sytuacja finansowa Grantobiorcy, Zachowanie trwałości, Zasadność i adekwatność wydatków, Poprawność doboru wskaźników, Plan realizacji inwestycji, Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP H + W, Zgodność z RPO, Zgodność z uproszczonym audytem, Sieć ciepłownicza, Wymiana źródła ciepła oraz kryteria punktowe: Wpływ projektu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników Grantodawcy, Wskaźnik EU, Elementy termomodernizacyjne, Preferowany system grzewczy, Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), Element demonstracyjny, Gotowość do realizacji projektu.
 • Preferencje w postaci kryteriów punktowych określone są wyżej. Dopuszczalnymi źródłami będą źródła wykorzystujące OZE jako główne źródła ciepła, oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub fotowoltaiki. Preferencję uzyskają projekty, w których wprowadzono elementy termomodernizacyjne w budynku jednorodzinnym. Preferowane będą projekty, w których wskaźnik energii użytkowej budynku przed realizacją projektu jest najniższy. Preferencję uzyskają projekty, w ramach których zastosowana będzie technologia niepowodująca emisji pyłów PM 10 i PM 2,5. Preferowane będą projekty (kryterium Element demonstracyjny), w ramach których Grantobiorca wyraził zgodę na to, by w okresie realizacji projektu, jak i w okresie trwałości projektu, dofinansowana instalacja wymiany źródła ciepła pełniła funkcję demonstracyjną.
 • Kwalifikowalne mogą być wyłącznie wydatki, które mają na celu wymianę źródła ciepła z ew. dostosowaniem instalacji grzewczej i/lub pozyskiwania ciepłej wody użytkowej, bądź do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynku w celach mieszkaniowych, gdzie wymianie podlega źródło ciepła. Wydatki niemające bezpośredniego związku z ww. wydatkami (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej, wykończenie pomieszczeń) nie mogą stanowić wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Wyjątek stanowią wydatki na prace niezbędne do ich przeprowadzenia i bezpośrednio związane z projektem, np. przebudowa kotłowni, miejscowa naprawa muru lub stropu związana z koniecznością zamocowania urządzenia grzewczego. Grantobiorca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy grantowej do złożenia oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania tego samego zakresu inwestycji.
 • Wymiana źródła ciepła może wiązać się ze wzrostem kosztów ogrzewania i Grantobiorca przed wypłatą grantu będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o zgodzie na ich ponoszenie.
 • Grantobiorca nie może być podmiotem wyłączonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
 • Od 30-05-2022 r. uruchomiona została rejestracja Grantobiorców w celu umówienia i sporządzenia audytu.
 • Formę, termin oraz miejsce składania zgłoszeń / wniosków o udzielenie grantu przez potencjalnych Grantobiorców szczegółowo określa Regulamin Konkursu dostępny na stronie eko-cieplo.com. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą systemu rejestracji na stronie eko-cieplo.com. Grantobiorca zobligowany jest do wypełnienia dokumentacji konkursowej w wersji elektronicznej od 20-06-2022 r. do 30-06-2022 r. przy czym termin ten może ulec wydłużeniu, natomiast wygenerowane, wydrukowane i podpisane dokumenty aplikacyjne wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie papierowej wraz z dokumentami do podpisania umowy.
 • Okres realizacji umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorcę, z uwzględnieniem wyznaczonego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność przez Grantodawcę mija 30 kwietnia 2023 r. przy czym termin ten może zostać wydłużony, po dokonaniu analizy wniosku o wydłużenie przez Grantodawcę.

 

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE SĄ NA STRONIE EKO-CIEPLO.COM

Udostępnij: