Rekrutacja do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I na rok szkolny 2022/2023

abc

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS I NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Państwo,

W tym roku rekrutacja do placówek odbędzie się  w systemie elektronicznym. Wszelkie informacje przydatne dla Państwa będą dostępne w późniejszym terminie, po wdrożeniu i przetestowaniu systemu, na stronie Gminy Żórawina i jednostkach oświatowych.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/ oddziałów przedszkolnych w szkołach obowiązują kryteria ustawowe, którym na potrzeby rekrutacji, przypisuje się taką samą wartość  – 120 pkt.

Poniżej przedstawiamy:

–  terminy rekrutacji do poszczególnych typów jednostek oświatowych określone w Zarządzeniu Nr UG.WG.0050.7.2022 Wójta Gminy Żórawina z dnia 28 stycznia 2022 r.) oraz

– kryteria organu prowadzącego wraz z liczbą punktów za spełnienie każdego z nich (UCHWAŁA NR XXXIII/306/22 oraz UCHWAŁA NR XXXIII/316/22 Rady Gminy Żórawina z dnia 25 stycznia 2022 r.

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żórawina na rok szkolny 2022/2023

Złożenie deklaracji o  kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w kolejnym roku szkolnym.

Dzieci kontynuujące nie biorą udziału w rekrutacji

 

od 01.03.2022 do 11.03.2022

 

Postępowanie rekrutacyjne

 


Lp.

Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.  

21.03.2022 – 28.03.2022

16.05.2022 – 20.05.2022
   2 Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną .

do 07.04.2022

 

do 25.05.2022.

3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 08.04.2022do godz. 15.00 27.05.2022do godz. 15.00
4 Złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata potwierdzenia woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego 11.04.2022 – 15.04.2022  

do 31.05.2022 r.

5 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 20.04.2022 02.06.2022 r.
 

                                                                                 Procedura odwoławcza                                       

1.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata  z wnioskiem,  o którym mowa w pkt.1 komisja sporządza uzasadnienie.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci

przyjętych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego

z podziałem na grupy/ oddziały

 

31.08.2022 r.

 

 

 

Kryteria organu prowadzącego w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żórawina
Kryterium Liczba punktów Wymagane dokumenty
1 Dziecko,  którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie je wychowujący:

-pracują zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy,

-prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub

-prowadzą gospodarstwo rolne lub

-studiują w systemie dziennym.

W przypadku, gdy wyżej wymienione warunki spełnia jeden rodzic (w pełnej rodzinie) przysługuje 15 pkt

30 zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy wydane przez upoważnioną do tego osobę lub

·wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej

·zaświadczenie z Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu

ubezpieczeniu społecznemu rolników

·zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

2 Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic (prawny opiekun) samotnie je wychowujący:

– rozliczają  się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia działalności gospodarczej do urzędu skarbowego właściwego dla mieszkańców Gminy Żórawina;

– są mieszkańcami i podatnikami podatku rolnego w Gminie Żórawina.

W przypadku, gdy wyżej wymienione warunki spełnia jeden rodzic (w pełnej rodzinie) przysługuje 20 pkt

40 ·zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające złożenie informacji podatkowej  za poprzedni rok z tytułu zamieszkania na terenie Gminy Żórawina.
3 Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego lub odroczone od spełniania obowiązku szkolnego. 20 – decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego
4 Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola / szkoły.

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.

 

10

-oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata (dziecka) do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.
5 Zgłoszenie dziecka, które w roku poprzedzającym rekrutację korzystało z usług żłobka lub przedszkola. 1 -zaświadczenie dyrektora placówki
6 Zgłoszenie dziecka, które w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację, uczestniczyło w rekrutacji w danej placówce ale nie dostało się z powodu braku miejsc. 1 – oświadczenie rodzica

 

 

 

Udostępnij: