PUNKT KONSULTACYJNY WOJSKOWEJ KOMENDY UZPEŁNIEŃ WE WROCŁAWIU – AKCJA „PRZYJAZNY URZĽD”

blog-img-08

Informujemy, że w dniach 18 kwietnia, 18 czerwca, 20 sierpnia, 22 paŸdziernika oraz 16 grudnia 2013 roku w godzinach od 13.00 do 13.45 w Urzędzie Gminy w Żórawinie będzie czynne stanowisko konsultacyjne Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu.

W czasie pracy punktu będzie można zrealizować następujšce czynnoœci:

1.złożyć wniosek do służby przygotowawczej, do którego wymagane sš następujšce załšczniki:
– kopia œwiadectwa potwierdzajšcego posiadane wykształcenie,
– życiorys i odpis skrócony aktu urodzenia,
– informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
– inne dokumenty potwierdzajšce posiadane kwalifikacje

2.złożyć wniosek do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, do którego należy dołšczyć:
– kopię ostatniego œwiadectwa ukończenia szkoły,
– kopię posiadanego prawa jazdy lub innych dokumentów œwiadczšcych o posiadanych kwalifikacjach

3.złożyć wniosek o wydanie zaœwiadczenia dotyczšcego:
– przebiegu służby wojskowej,
– rodzaju i okresu wykonywania przymusowego zatrudnienia w kopalni węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu, batalionów budowlanych w ramach odbywania zastępczej służby wojskowej,
– żołnierza z poboru 1949 roku wcielonego do ponadkontyngentowych brygad „Służba Polsce”,
– uregulowanego stosunku do służby wojskowej

4.złożyć wniosek o wydanie duplikatu ksišżeczki wojskowej, do którego niezbędne jest załšczenie:
– aktualnego zdjęcia o wymiarach 3×4 cm oraz
– informacji o uiszceniu opłaty skarbowej w kwocie 28 zł wpłaconej na konto: Gmina Wrocław BZ WBK S.A. I O/Wrocław nr 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288

Serdecznie zapraszamy.

Udostępnij: