Punkt Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” – Informacje

Czyste powietrze small

Punkt Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu czynny jest w Urzędzie Gminy w Żórawinie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy .                                                                                                         

Kontakt telefoniczny pod numerem 71-381-41-48.

Informacje na temat Programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie .

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 • informowanie mieszkańców o możliwości indywidualnego pozyskania dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła i termomodernizacji,
 • udzielanie pomocy mieszkańcom w założeniu indywidualnego Konta na Portalu Beneficjenta,
 • wsparcie w zakresie przygotowania  wniosku o dofinansowanie
 • pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE:

 • Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • Zakres dofinansowania: wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne budynku.
 • Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i   do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz najwyższego poziomu dofinansowania do 69 000 zł.

Zakres kosztów kwalifikowanych i maksymalne poziomy dofinansowania (zdjęcia poniżej)

Uprawnieni Beneficjenci:

 1. Podstawowy poziom dofinansowania: Roczny dochód beneficjenta, pochodzący z różnych źródeł (wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”) nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta (jeżeli rozlicza się indywidualnie).
 2. Podwyższony poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 1. Najwyższy poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Zaświadczenie o dochodach wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie przy ulicy alei Niepodległości 15 (budynek USC).

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

 1. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronie internetowej https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja

Wnioski składa się w postaci elektronicznej:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej https://portal.fos.wroc.pl/
 • poprzez serwis https://www.gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko” a potem opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”)
 1. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 2. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu lub do Urzędu Gminy.
 3. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do WFOŚIGW we Wrocławiu na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

 

Zapraszamy do korzystania z punktu.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny.

Udostępnij: