PRZYŁĽCZ SIĘ – KALENDARZ 2011

blog-img-08

Szanowni Państwo,
W ramach promocji systemu wroSIP wydanie zostany kalendarz na 2011 rok.
Główny motyw graficzny przygotowywanego kalendarza majš stanowić zdjęcia z obszaru powiatu wrocławskiego.

Zapraszamy zatem do współpracy i przekazywania zdjęć w 4 grupach tematycznych: PRZYRODA, GOSPODARKA, INFRASTRUKTURA, ZABYTKI.
Wybrane zdjęcia zostanš wykorzystane w kalendarzu na 2011 rok promujšcym System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP oraz w innych celach promocyjnych Powiatu Wrocławskiego i Gminy Żórawina.
Zdjęcia będš każdorazowo opisane imieniem i nazwiskiem ich autora.
Autor, którego zdjęcia zostanš wykorzystane w kalendarzu na 2011 rok otrzyma bezpłatnie 5 egzemplarzy opracowania.

Zdjęcia do 31 paŸdziernika 2010 roku należy nadsyłać na adresy e-mail:
fundusze@zorawina.pl ORAZ wrosip@kataster.wroc.pl

UWAGA !
Prace powinny być przekazywane w formie pliku graficznego JPG, nieprzekraczajšcego 5 Mb. W nazwie pliku prosimy zamieœcić tytuł oraz lokalizację miejsca wykonania zdjęcia – przykładowo „pole_maków_ul_ Słoneczna_Krajków”.
Jedna osoba może przekazać maksymalnie 10 zdjęć.

Zdjęcia powinny być przekazywane ze zgodš na wykorzystanie w formule:
„Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie moich zdjęć … (nazwa pliku w formule j.w.) przez Gminę Żórawina oraz Powiat Wrocławski w celach promocyjnych”
wraz z datš wyrażenia zgody, imieniem i nazwiskiem autora zdjęć, podpisem autora zdjęć i nr telefonu kontaktowego lub adresem e-mail.

W imieniu osoby niepełnoletniej w/w zgodę podpisujš osoby pełnoletnie upoważnione do działania w ich imieniu (rodzic/opiekun prawny).
Brak powyższej zgody wyklucza możliwoœć publikacji przekazanych materiałów.
Dopuszcza się możliwoœć przesłania zgody e-mailem w formie skanu.

Udostępnij: