Program Rodzina 500 plus

blog-img-08

Program „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina, 500+” został wprowadzony ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została podpisana przez prezydenta RP w dniu 17 lutego 2016 r. i będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

 

Ustawa przewiduje, że rodzice lub opiekunowie będą mogli ubiegać się oświadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko będzie obowiązywało kryterium dochodowe 800 zł netto lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje.

 

500 zł to kwota netto świadczenia wychowawczego, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego czy świadczeń rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

 

Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku konieczne będzie dołączenie dokumentów, na podstawie, których będzie można ustalić dochód rodziny. W przypadku wystąpienia faktu utraty dochodu lub uzyskania dochodu niezbędne będą dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzysk oraz wysokość utraty i uzysku.

 

Ponadto, w zależności od indywidualnych sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko czy kolejne do wniosku dołącza się inne zaświadczenia, oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice równo dzielą się opieką, o ile jest to potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.

 

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

Udostępnij: