Program „Aktywny Samorzšd”

blog-img-08

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu na mocy porozumienia Powiatu Wrocławskiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystšpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorzšd”.
Program ten jest skierowany do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczajšcych uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program finansowany jest ze œrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne będš mogły ubiegać się o dofinansowanie w następujšcych obszarach:

Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrzšdowania do posiadanego samochodu,
Obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
Obszar B2 – pomoc w zakupie urzšdzeń lektorskich,
Obszar B3 – pomoc w zakupie urzšdzeń brajlowskich,
Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawnoœci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywnoœci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Wnioski można pobrać bezpoœrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Koœciuszki 131.
Wnioski od mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na dofinansowanie będš przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 wrzeœnia 2012 r.

Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych pod nr tel. (71) 72 21 860.

Udostępnij: