Pracownia Przyrodnicza w każdej Gminie

blog-img-08

W Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie wdrożono projekt pn. „Pracownia Przyrodnicza w każdej Gminie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœlšskiego 2007-2013, projekt ten współfinansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Samorzšdu Województwa Dolnoœlšskiego.
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie różnic w jakoœci usług edukacyjnych, podnoszenie jakoœci procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolnoœci każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętnoœci kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwišzań do praktyki szkolnej.
Szkoła im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie dzięki udziałowi w tym projekcie wzbogaciła swojš bazę dydaktycznš o sprzęt multimedialny wraz z oprogramowaniem, akcesoria w postaci zestawów do nauki przedmiotów matematyczno – biologicznych o wartoœci około 170 000 zł. Tej klasy sprzęt sprawił, że lekcje w szkole podstawowej w Żórawinie odbywajš się na najwyższym europejskim poziomie. Uczniowie zaœ swoje umiejętnoœci doskonalš przy użyciu wysoko wyspecjalizowanego sprzętu multimedialnego.

Udostępnij: