Praca dla kierowcy autobusu szkolnego

Urząd Gminy w Żórawinie 

zatrudni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

kierowcę kat. D do rozwożenia dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy.

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie minimum zawodowe,
 4. prawo jazdy kat. D,
 5. posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie z wymogami określonymi w art. 39 a ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 6.09.2001 r.  o transporcie drogowym, w szczególności:
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
 • ukończone szkolenie okresowe,
 • ukończone 23 lata;
 1. staż pracy minimum 3 lata na stanowisku kierowcy autobusu,
 2. niekaralność,
 3. wysoka kultura osobista, opanowanie, komunikatywność, dyspozycyjność,

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • realizowanie, zgodnie z corocznym grafikiem, dowozu uczniów do placówek oświatowych, dla których Gmina Żórawina jest organem prowadzącym,
 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa w ramach dowozów szkolnych, prowadzenie podstawowej dokumentacji autobusu,
 • wykonywanie innych dowozów zleconych przez przełożonych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia, w tym: świadectwo kwalifikacji, prawo jazdy.

Miejsce i termin złożenia dokumentów,

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Żórawinie, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina  w terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r.

Udostępnij: