Powszechny Spis Rolny 2010

blog-img-08

Zapraszamy Państwa na stronę internetowš poœwięconš Powszechnemu Spisowi Rolnemu 2010, znajdujšcš się pod adresem: http://www.stat.gov.pl/

Od 1 wrzeœnia do 17 paŸdziernika br. na tej stronie zostanie udostępniony elektroniczny formularz spisowy dzięki któremu będziecie Państwo mogli spisać się samodzielnie. Na stronie będzie dostępna szczegółowa instrukcja sposobu wypełniania formularza.

W pierwszej kolejnoœci przed przystšpieniem do wypełniania formularza spisowego należy wypełnić formularz identyfikacyjny, podajšc swój PESEL, nazwisko, imię (imiona) oraz stworzyć własne hasło (zgodnie ze wskazówkami na stronie) oraz przepisać cišg znaków.
Wypełnienie ww. pozycji pozwoli wejœć w formularz spisowy i przystšpić do wypełnienia go.
Ważna informacja! Od pierwszego uruchomienia formularza spisowego można go wypełniać fragmentami przez 14 dni!
Do każdego ponownego uruchomienia formularza wystarczy wpisać nr PESEL i hasło (wpisane przy pierwszym uruchomieniu).

Gospodarstwa rolne, które majš ograniczone możliwoœci w korzystaniu z Internetu, a chcš spisać się samodzielnie, mogš pobrać „czysty – bez wpisanych danych”formularz elektroniczny z najbliższego Biura Spisowego (z Urzędu Gminy lub Urzędu Statystycznego).

Jeœli nie spiszecie się Państwo przez Internet, to w dniach 8 wrzeœnia do 31 paŸdziernika br. będš kontaktowali się z Państwem Ankieterzy statystyczni – pracownicy urzędu statystycznegow celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Zobowišzani sš oni do podania swoich danych identyfikacyjnych. Tożsamoœć ankieterów można w każdej chwili sprawdzić w wojewódzkim urzędzie statystycznym.

Gospodarstwa rolne, które wczeœniej nie dokonały samospisu lub nie zostały spisanepoprzez wywiad telefoniczny, będš odwiedzone przez rachmistrzów spisowych.

Ważna informacja!
Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęciš urzędu statystycznego i podpisem dyrektora urzędu.

Udostępnij: