POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 NA TERENIE GMINY ŻÓRAWINA

blog-img-08

Gmina Żórawina informuje, że w okresie od dnia 8 wrzeœnia do 31 paŸdziernika 2010 r. na naszym terenie będzie prowadzony Powszechny Spis Rolny.
W dniach od 3 listopada do 10 listopada 2010 r., w wylosowanych gospodarstwach rolnych przeprowadzony zostanie spis kontrolny polegajšcy na sprawdzeniu drogš telefonicznš poprawnoœci zebranych danych.
Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pocišgajš za sobš skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej.

Gmina Żórawina prowadzi również nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 1-16 czerwca 2010 r.
Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:
– pełnoletnia, z co najmniej œrednim wykształceniem i wykazujšca się bardzo dobrš znajomoœciš języka polskiego;
– posiadajšca dobrš umiejętnoœć obsługi komputera;
– godna zaufania, obowišzkowa i rzetelna;
– posiadajšca znajomoœć zagadnień z zakresu rolnictwa przynajmniej w podstawowym zakresie;
– sprawna fizycznie;
odporna na stres, łatwo nawišzujšca kontakty z ludŸmi, komunikatywna i umiejšca sobie radzić w trudnych sytuacjach.

Wymagane jest oœwiadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralnoœci za przestępstwo popełnione umyœlnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać u sołtysów poszczególnych sołectw, w Urzędzie Gminy Żórawina, tel. 71 3814128 lub osobiœcie – pok. nr 4.

Udostępnij: